Vytvoriť faktúru

ICT AUTO FRANCE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ICT AUTO FRANCE
IČO 31363296
DIČ 2020336582
IČ DPH SK2020336582
Dátum vzniku 14 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ICT AUTO FRANCE
Ventúrska 18
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 478 426 €
Zisk 30 962 €
Aktíva 5 896 592 €
Vlastný kapitál 4 916 364 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,567,649
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,153,739
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,203,400
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 604,343
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,529,612
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 67,172
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,273
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,950,339
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,950,339
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 400,618
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 265,784
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 32,338
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,338
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 305
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 233,141
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 134,834
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,949
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 126,885
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13,292
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,826
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 9,466
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,567,649
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,749,842
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 331,940
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 331,940
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 33,195
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 33,195
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 59,206
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -24,348
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 83,554
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,294,539
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,294,539
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30,962
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 817,137
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 277,501
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 10,938
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,219
12. Odložený daňový záväzok (481A) 263,344
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 521,437
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 144,628
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 144,628
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 62,086
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 298,700
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,566
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,020
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,437
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,699
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,699
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 500
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 7,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 670
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 406
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 264
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 448,550
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 478,426
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 448,550
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 27,493
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,383
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 425,465
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 26,847
D. Služby (účtová skupina 51) 159,213
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 42,320
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 30,066
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,934
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,320
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 21,732
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 148,166
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 148,166
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 15,580
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,607
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 52,961
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 262,490
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,483
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,013
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,013
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 470
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,473
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 48,488
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 17,526
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 962
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 16,564
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 30,962
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31363296 DIČ: 2020336582 IČ DPH: SK2020336582
 • Sídlo: ICT AUTO FRANCE, Ventúrska 18, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Marián Horváth Trnavská 3 Bratislava 831 04 27.08.2001
  Michal Horváth Na Zlatej nohe 12642/4B Bratislava 831 01 16.11.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  ICT ISTROCONTI a.s. 277 170 € (83.5%) Bratislava 811 01
  IM AGENCY s.r.o. 54 770 € (16.5%) Bratislava 811 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.07.2010Nové sidlo:
   Ventúrska 18 Bratislava 811 01
   22.07.2010Zrušené sidlo:
   Brnianska 31 Bratislava 811 04
   27.05.2009Zrušeny predmety činnosti:
   údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
   oprava karosérií
   04.10.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich pre umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   23.11.2005Nový štatutárny orgán:
   Michal Horváth Na Zlatej nohe 12642/4B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 16.11.2005
   22.11.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Matusová Záhumenná 300 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 22.11.2001
   13.08.2004Noví spoločníci:
   ICT ISTROCONTI a.s. IČO: 00 685 321 Ventúrska 18 Bratislava 811 01
   IM AGENCY s.r.o. IČO: 35 802 367 Ventúrska 18 Bratislava 811 01
   12.08.2004Zrušeny spoločníci:
   IM AGENCY s.r.o. IČO: 35 802 367 Ventúrska 18 Bratislava
   ICT ISTROCONTI a.s. IČO: 00 685 321 Ventúrska 18 Bratislava
   30.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Horváth Trnavská 3 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 27.08.2001
   Ing. Anna Matusová Záhumenná 300 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 22.11.2001
   29.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Horváth Budyšínska 18 Bratislava 831 03
   Ing. Anna Matusová Záhumenná 300 Bratislava
   18.01.2002Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prenájom nebytových priestorov s poskytovaním doplnkových služieb
   poradenská činnosť v oblasti ekonomiky a obchodu
   Noví spoločníci:
   IM AGENCY s.r.o. IČO: 35 802 367 Ventúrska 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anna Matusová Záhumenná 300 Bratislava
   17.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Frühwald Bezekova 29 Bratislava 841 02
   Ing. Alojz Horváth Kvačalova 29 Bratislava 821 07
   18.09.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Horváth Budyšínska 18 Bratislava 831 03
   27.08.1999Nové sidlo:
   Brnianska 31 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
   oprava karosérií
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Frühwald Bezekova 29 Bratislava 841 02
   Ing. Alojz Horváth Kvačalova 29 Bratislava 821 07
   26.08.1999Zrušené sidlo:
   Jasovská 24 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Frúhwald Bezekova 29 Bratislava
   Ing. Ján Vilhan Rajecká 26 Bratislava 821 07
   27.01.1997Nové sidlo:
   Jasovská 24 Bratislava 851 07
   26.01.1997Zrušené sidlo:
   Osadná 8 Bratislava 831 03
   25.01.1996Noví spoločníci:
   ICT ISTROCONTI a.s. IČO: 00 685 321 Ventúrska 18 Bratislava
   24.01.1996Zrušeny spoločníci:
   CRESCO A.G. Toblerstrasse 70 Zürich Švajčiarsko
   ICT ISTROCONTI a.s. Ventúrska 18 Bratislava
   07.11.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Vilhan Rajecká 26 Bratislava 821 07
   06.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Lichnovský Zádunajská 7 Bratislava
   15.05.1995Noví spoločníci:
   CRESCO A.G. Toblerstrasse 70 Zürich Švajčiarsko
   ICT ISTROCONTI a.s. Ventúrska 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Frúhwald Bezekova 29 Bratislava
   14.05.1995Zrušeny spoločníci:
   ICT ISTROCONTI, a.s. Ventúrska 18 Bratislava
   Ing. Ivan Ondra Račianska 81 Bratislava
   Ing. Pavol Smorádek Zimná 6 Bratislava
   Ing. Pavol Strapec Krížna 22 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Smorádek Zimná 6 Bratislava
   14.12.1993Nové obchodné meno:
   ICT AUTO FRANCE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Osadná 8 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   dovoz osobných, užitkových a nákladných motorových vozidiel
   distribúcia, predaj a sprostredkovanie predaja nových a ojazdených automobilov
   predaj náhradných dielov k automobilom a autopríslušenstva
   riadenie a vykonávanie školení v rámci servisnej činnosti
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   ICT ISTROCONTI, a.s. Ventúrska 18 Bratislava
   Ing. Ivan Ondra Račianska 81 Bratislava
   Ing. Pavol Smorádek Zimná 6 Bratislava
   Ing. Pavol Strapec Krížna 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Lichnovský Zádunajská 7 Bratislava
   Ing. Pavol Smorádek Zimná 6 Bratislava