Vytvoriť faktúru

MARK/BBDO Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MARK/BBDO Bratislava
IČO 31363300
DIČ 2020296234
IČ DPH SK7020000614
Dátum vzniku 07 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARK/BBDO Bratislava
Zámocká 5
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 081 691 €
Zisk -158 250 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254411330, 0254411331, 0254411362
Mobile phone(s) +421903452544, +421903516254, +421903557599
Fax(es) 0254411362
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 883,968
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 94,863
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 16,793
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 16,793
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 78,070
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,710
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 76,360
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 627,402
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 627,295
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 254,235
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 111,450
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 142,785
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 373,060
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 107
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 107
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 161,703
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 5,842
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 155,861
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 883,968
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -116,311
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 34,636
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 407,055
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -372,419
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -158,250
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,000,279
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 25,147
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,690
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 9,827
12. Odložený daňový záväzok (481A) 12,630
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 657,719
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 468,086
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 123,035
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 345,051
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 63,319
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,170
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,802
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,996
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 102,346
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,532
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,532
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 280,881
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 35,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,996,230
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,081,691
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,049,467
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,224
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,214,743
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 20,003
D. Služby (účtová skupina 51) 867,022
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 264,062
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 191,997
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 65,547
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,518
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,305
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 41,619
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 41,619
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,732
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -133,052
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 162,442
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,162
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,162
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,480
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 15,097
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 15,097
O. Kurzové straty (563) 1,441
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,942
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -22,318
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -155,370
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -158,250
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31363300 DIČ: 2020296234 IČ DPH: SK7020000614
 • Sídlo: MARK/BBDO Bratislava, Zámocká 5, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Michal Bláha Na Hrebienku 19 Bratislava 15.12.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Michal Bláha 3 452 € (52%) Na Hrebienku 19 Bratislava
  BBDO WORLDWIDE Inc. 3 187 € (48%) New York 100 19 Spojené štáty americké
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.12.2005Nové sidlo:
   Zámocká 5 Bratislava 811 01
   21.12.2005Zrušené sidlo:
   Zochova 6 Bratislava 811 03
   30.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Čečetka Švermova 9 Pezinok
   Ján Králik Súmračná 2 Bratislava
   02.04.2004Nové sidlo:
   Zochova 6 Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Michal Bláha Na Hrebienku 19 Bratislava 811 02
   01.04.2004Zrušené sidlo:
   Mikulášska 3 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Michal Bláha Na Hrebienku 19 Bratislava
   Vladimír Čečetka Švermova 9 Pezinok
   Ján Králik Súmračná 2 Bratislava
   25.06.2001Noví spoločníci:
   BBDO WORLDWIDE Inc. Avenue of the Americas 1285 New York 100 19 Spojené štáty americké
   24.06.2001Zrušeny spoločníci:
   MARK/BBDO, a.s. IČO: 60 193 611 Třtinová 660 Praha 9 Česká republika
   15.12.1997Nové sidlo:
   Mikulášska 3 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   MARK/BBDO, a.s. IČO: 60 193 611 Třtinová 660 Praha 9 Česká republika
   Michal Bláha Na Hrebienku 19 Bratislava
   Vladimír Čečetka Švermova 9 Pezinok
   Ján Králik Súmračná 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Bláha Na Hrebienku 19 Bratislava
   Vladimír Čečetka Švermova 9 Pezinok
   Ján Králik Súmračná 2 Bratislava
   14.12.1997Zrušené sidlo:
   Krmanova 2 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   MARK/BBDO, s.r.o. Třtinova 660 Praha 9 Česká republika
   Michal Bláha Miletičova 12 Bratislava
   Vladimír Čečetka Švermova 9 Pezinok
   Ján Králik Súmračná 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Bláha Miletičova 12 Bratislava
   Vladimír Čečetka Švermova 9 Pezinok
   07.12.1993Nové obchodné meno:
   MARK/BBDO Bratislava, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krmanova 2 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamné činnosti - reklamná agentúra
   Noví spoločníci:
   MARK/BBDO, s.r.o. Třtinova 660 Praha 9 Česká republika
   Michal Bláha Miletičova 12 Bratislava
   Vladimír Čečetka Švermova 9 Pezinok
   Ján Králik Súmračná 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Bláha Miletičova 12 Bratislava
   Vladimír Čečetka Švermova 9 Pezinok