Vytvoriť faktúru

Contact Trade Centre - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Contact Trade Centre
IČO 31363377
DIČ 2020302009
IČ DPH SK2020302009
Dátum vzniku 30 Novembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Contact Trade Centre
Ružová dolina 25
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 068 €
Zisk -15 081 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255422940, 0255422943, 0244644188
Fax(es) 0255422943
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,721
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 94
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 94
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 94
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,151
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 92
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 92
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 450
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 450
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,609
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,731
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 878
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 476
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 476
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,721
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,725
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 2
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 2
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,949
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 110,203
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -112,152
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -15,081
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,446
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,738
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,738
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,456
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,716
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,716
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,281
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 991
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,468
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 252
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 252
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 27,068
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 27,068
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 27,068
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,759
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,215
D. Služby (účtová skupina 51) 12,761
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 22,189
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16,143
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,502
4. Sociálne náklady (527, 528) 544
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 794
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,800
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -13,691
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,092
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,000
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 3,000
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,421
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 2,953
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 0
O. Kurzové straty (563) 23
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 445
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -421
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -14,112
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 969
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 969
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -15,081
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015