Vytvoriť faktúru

TRADE service - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRADE service
IČO 31363580
DIČ 2020313867
IČ DPH SK2020313867
Dátum vzniku 13 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRADE service
Hodonínska 2
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 363 519 €
Zisk -685 €
Aktíva 436 636 €
Vlastný kapitál 55 543 €
Kontaktné informácie
Email trade-service@computel.sk
Webová stránka http://www.trades.sk;http://www.fedders.sk
Phone(s) +421264461928, +421264364242
Fax(es) 0264461928
Dátum aktualizácie údajov: 11.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 460,122
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 238,813
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 238,813
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 50,233
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 114,942
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 73,638
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 220,394
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 778
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 778
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 152,104
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 145,704
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 145,704
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,400
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 67,512
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,170
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 66,342
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 915
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 915
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 460,122
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 54,858
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 48,240
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 48,240
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -685
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 405,264
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,931
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,931
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 10,231
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 392,102
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 142,949
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 142,949
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 238,999
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,195
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,937
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,370
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,652
Dátum aktualizácie údajov: 11.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 363,518
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 363,519
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 163,092
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 200,427
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 359,206
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 170,969
D. Služby (účtová skupina 51) 101,938
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 63,460
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 43,734
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,336
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,390
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,551
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,276
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,276
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 7,635
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 377
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,313
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 90,612
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) -1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,038
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,403
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,403
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,635
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,038
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 275
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -685
Dátum aktualizácie údajov: 11.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 11.09.2015