Vytvoriť faktúru

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL
IČO 31363695
DIČ 2020319763
IČ DPH SK2020319763
Dátum vzniku 16 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL
Štúrova 4
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 670 979 438 €
Zisk 35 384 415 €
Aktíva 473 474 443 €
Vlastný kapitál 116 292 244 €
Kontaktné informácie
Email jci.CG-Bratislava@jci.com
Webová stránka http://www.johnsoncontrols.sk
Phone(s) +421248280199
Fax(es) 0248280199, 0248201210
Dátum aktualizácie údajov: 15.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 445,708,150
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 258,503,504
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 4,358,359
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 4,276,528
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 81,831
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,890,168
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,251,948
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,482,935
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 125,341
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 29,944
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 248,254,977
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 110,054,977
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 138,200,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 172,197,558
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 8,627,634
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,439,043
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ -3
3. Výrobky (123) - /194/ 188,594
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 3,650,290
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 3,650,290
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 96,418,788
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 74,573,335
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 74,573,335
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 297,292
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 21,532,109
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,052
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 63,500,846
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 95,185
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 63,405,661
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 15,007,088
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 8,153,197
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 6,853,891
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 445,708,150
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 112,073,321
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 69,717,189
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 69,717,189
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,971,719
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,971,719
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) -2
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 35,384,415
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 320,467,380
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 139,078,882
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 139,000,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 78,882
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 88,576
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 88,576
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 80,729,203
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 57,390,197
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 57,390,197
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 8,082,146
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,059,341
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,030,200
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,149,054
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,265
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 23,048,625
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,770,509
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 19,278,116
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 77,522,094
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 13,167,449
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 13,167,449
Dátum aktualizácie údajov: 15.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 689,011,907
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 670,979,438
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 36,708
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 513,529,390
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 112,582,305
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,387,341
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 162,590
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 46,055,786
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 623,224,998
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 432,725,711
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 337,679
D. Služby (účtová skupina 51) 83,005,446
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 78,091,324
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 54,845,599
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 19,184,312
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,061,413
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 12,723
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,946,727
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,946,727
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 6,028
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -15,503
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 24,114,863
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 47,754,440
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 108,692,226
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17,257,500
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 62,110
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 62,110
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 16,645,128
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 16,645,128
XII. Kurzové zisky (663) 550,262
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,787,354
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 17,591,664
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 17,591,664
O. Kurzové straty (563) 668,834
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 526,856
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,529,854
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 46,224,586
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 10,840,171
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 10,576,441
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 263,730
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 35,384,415
Dátum aktualizácie údajov: 15.07.2016