Vytvoriť faktúru

Agentúra ŠIPKOVSKÝ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Agentúra ŠIPKOVSKÝ
IČO 31363725
DIČ 2020312239
Dátum vzniku 20 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Agentúra ŠIPKOVSKÝ
Pri Kolíske 8
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 406 €
Zisk 2 291 €
Aktíva 66 €
Vlastný kapitál -12 713 €
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 23,449
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 13,026
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 13,026
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,026
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,615
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 78
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 78
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,175
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,342
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,342
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,833
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 362
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 349
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 808
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 808
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,449
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,342
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,638
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,638
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 412
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 412
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -17,683
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 18,198
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -35,881
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,291
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,791
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 33
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 33
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 31,758
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,662
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,662
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,613
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 867
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 51
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 916
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,649
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 28,405
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 28,406
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 81
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 28,325
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,024
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,802
D. Služby (účtová skupina 51) 15,018
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,819
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,730
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 89
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 178
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,007
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,007
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 200
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,382
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,586
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 785
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 325
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 325
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 460
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -785
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,597
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,306
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,306
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,291
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
Files
4240398.tif
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016