Vytvoriť faktúru

ARES - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARES
IČO 31363822
DIČ 2020336626
IČ DPH SK2020336626
Dátum vzniku 21 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARES
Športová 5
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 455 916 €
Zisk 92 362 €
Aktíva 556 545 €
Vlastný kapitál -38 196 €
Kontaktné informácie
Email ares@ares.sk
Phone(s) 0220909631, 0800150339, 0915572438, 0917520508, 0243414664, 0248204513, 0248204523, 0248204527
Fax(es) 0248204528
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 692,934
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 123,511
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 8,504
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 8,504
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 115,007
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 38,352
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 27,330
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 45,342
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 3,983
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 565,106
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 177,782
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 66,893
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 99,967
4. Zvieratá (124) - /195/ 500
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 10,422
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 889
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 889
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 132,079
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 132,079
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 132,079
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 254,356
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,175
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 252,181
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,317
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,317
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 692,934
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 46,270
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 225,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -278,396
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,260
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -280,656
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 92,362
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 405,656
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 30,417
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9,689
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 14,241
12. Odložený daňový záväzok (481A) 6,487
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 363,524
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 308,523
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 308,523
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 12,443
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,249
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,306
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 11,715
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,715
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 241,008
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 253
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 240,755
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,379,953
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,455,916
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 541,372
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 14,550
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,781,821
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 75,963
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,292
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34,918
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,343,259
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 395,351
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,073,668
D. Služby (účtová skupina 51) 538,856
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 275,622
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 202,152
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 66,071
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,399
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,755
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 33,301
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 33,301
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -22,488
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 43,194
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 112,657
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 405,831
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 471
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
XII. Kurzové zisky (663) 369
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 95
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,938
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,401
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,401
O. Kurzové straty (563) 3,498
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,039
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,467
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 101,190
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 8,828
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,901
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -73
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 92,362
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015