Vytvoriť faktúru

TALLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TALLUS
IČO 31363873
DIČ 2020292076
IČ DPH SK2020292076
Dátum vzniku 17 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TALLUS
Istrijská 8/D
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 366 144 €
Zisk 9 787 €
Aktíva 253 449 €
Vlastný kapitál 12 527 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905489388
Mobile phone(s) 0905489388
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,227,476
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 123,362
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 123,362
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 123,362
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,056,114
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,865,666
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,860,465
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,860,465
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,090
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,493
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,618
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 190,448
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,115
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 189,333
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 48,000
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 48,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,227,476
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,315
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 973
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 973
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,916
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,916
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,787
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,105,086
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 444
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 444
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,047,509
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,036,756
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,036,756
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,502
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,206
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,024
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,021
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,600
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,600
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 52,533
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 100,075
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 100,075
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,335,336
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,366,144
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,335,336
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,808
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,348,948
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 48,751
D. Služby (účtová skupina 51) 5,240,754
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 20,972
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 15,490
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,389
4. Sociálne náklady (527, 528) 93
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 92
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 38,226
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 38,226
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 153
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,196
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 45,831
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,529
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,025
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,025
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 504
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,529
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 12,667
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,787
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015