Vytvoriť faktúru

ENCO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ENCO
IČO 31364047
DIČ 2020416343
IČ DPH SK2020416343
Dátum vzniku 22 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENCO
Michalská 7
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 17 786 232 €
Zisk 804 532 €
Aktíva 9 921 324 €
Vlastný kapitál 7 660 857 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254435144
Fax(es) 0254434768
Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,682,837
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,764,047
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,029
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,029
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,380,400
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 59,748
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 692,122
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 100,119
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,444
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 518,634
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 8,333
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 5,382,618
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,382,618
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,904,670
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 19,059
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 19,059
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,209,111
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,356,709
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 119,461
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,237,248
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 230,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 607,953
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 14,449
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,676,500
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,069
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,662,431
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 14,120
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 14,120
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,682,837
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,465,391
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,883,855
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,405
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,405
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 453,926
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 453,926
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,310,034
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,361,629
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -51,595
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 804,532
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,216,778
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,975
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,546
12. Odložený daňový záväzok (481A) 2,429
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 37,748
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 37,748
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,163,256
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,081,475
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,875,577
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 205,898
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,258
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 943
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 73,580
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,799
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,799
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 668
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 668
Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 17,786,232
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 17,175,170
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 565,233
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 18,100
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,729
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 16,850,655
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 15,356,405
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 445,167
D. Služby (účtová skupina 51) 589,174
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 281,592
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 223,214
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 47,647
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,731
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,218
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 94,160
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 94,160
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 75,939
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 935,577
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,349,657
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 82,323
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 77,936
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 77,936
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,387
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4,387
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,490
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,490
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 80,833
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,016,410
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 211,878
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 211,037
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 841
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 804,532
Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016