Vytvoriť faktúru

AS TRADING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AS TRADING
IČO 31364080
DIČ 2020336560
IČ DPH SK2020336560
Dátum vzniku 01 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AS TRADING
Rybničná 38
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 438 874 €
Zisk 107 821 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244886106, 0903753751, 0484285394
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,505,062
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,870,820
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,870,820
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 548,721
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,259,714
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 62,385
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 625,685
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 139,416
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 139,416
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 415,472
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 415,472
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 415,472
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 70,797
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,475
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 60,322
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,557
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,557
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,505,062
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 963,633
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 14,234
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 834,275
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 834,275
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 107,821
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,541,429
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,563
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 714
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,849
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,524,227
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 70,086
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70,086
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,388,475
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 275
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,191
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 35,200
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 14,639
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,639
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,436,767
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,438,874
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 444,786
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 991,981
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,107
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,299,311
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 188,235
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 378,758
D. Služby (účtová skupina 51) 136,400
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 451,652
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 326,191
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 113,088
4. Sociálne náklady (527, 528) 12,373
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15,482
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 132,717
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 132,717
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -11,690
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,757
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 139,563
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 733,374
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 185
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12
XII. Kurzové zisky (663) 173
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,108
O. Kurzové straty (563) 358
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 750
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -923
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 138,640
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 30,819
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 33,433
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,614
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 107,821
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31364080 DIČ: 2020336560 IČ DPH: SK2020336560
 • Sídlo: AS TRADING, Rybničná 38, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Januára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava 821 05 07.11.2008
  Ing. Karol Tilandy Pod Dúblami 1 Limbach 900 91 07.11.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Martin Kráľ 3 319 € (50%) Hraničná 1 Bratislava 821 05
  Ing. Karol Tilandy 3 319 € (50%) Pod Dúblami 1 Limbach 900 91
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.11.2008Noví spoločníci:
   Ing. Karol Tilandy Pod Dúblami 1 Limbach 900 91
   Ing. Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava 821 05
   Ing. Karol Tilandy Pod Dúblami 1 Limbach 900 91
   06.11.2008Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava
   Karol Tilandy Pod dúblami 1 Limbach 900 91
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava 821 05
   Karol Tilandy Pod Dúblami 1 Limbach 900 91
   15.05.2007Nové sidlo:
   Rybničná 38 J Bratislava 831 06
   14.05.2007Zrušené sidlo:
   Rybničná 38 J Bratislava 831 07
   19.03.2004Nové sidlo:
   Rybničná 38 J Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava 821 05
   Karol Tilandy Pod Dúblami 1 Limbach 900 91
   18.03.2004Zrušené sidlo:
   Škultétyho 10 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava
   Karol Tilandy Pod dúblami 1 Limbach 900 91
   13.12.2002Nové obchodné meno:
   AS TRADING, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
   prenájom strojov, prístrojov, náradia, nástrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
   prenájom kancelárskej a výpočtovej techniky
   prenájom motorových vozidiel
   montáž a demontáž lešení a debnení z vopred vyhotovených dielcov
   12.12.2002Zrušené obchodné meno:
   AS Trading, spol. s r.o.
   02.02.2001Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava
   Karol Tilandy Pod dúblami 1 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Tilandy Pod dúblami 1 Limbach 900 91
   01.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   14.12.1998Nové predmety činnosti:
   prenájom stavebných strojov a zariadení
   Noví spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Kráľ Hraničná 1 Bratislava
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   07.01.1998Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   sprostredkovateľská činnosť v nákupe a predaji tovarov, v obchode a službách
   Noví spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   06.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   26.01.1996Noví spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   25.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   08.03.1995Noví spoločníci:
   Stanislav Figura Zemianske Podhradie 231 Bošáca
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   07.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Jindrich Kluge Plzenská 11 Bratislava
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   Werner Schubert Stellenweise 1138 Klosterneuburg-Kierling 3412 Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jindrich Kluge Plzenská 11 Bratislava
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   03.12.1993Nové obchodné meno:
   AS Trading, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Škultétyho 10 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s osobitným povolením)
   Noví spoločníci:
   Jindrich Kluge Plzenská 11 Bratislava
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava
   Werner Schubert Stellenweise 1138 Klosterneuburg-Kierling 3412 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jindrich Kluge Plzenská 11 Bratislava
   Martin Kráľ Martinčekova 32 Bratislava
   Karol Tilandy Škultétyho 10 Bratislava