Vytvoriť faktúru

REHAU - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno REHAU
IČO 31364217
DIČ 2020319785
IČ DPH SK2020319785
Dátum vzniku 27 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REHAU
Kopčianska 82
85000
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 77 189 572 €
Zisk 3 765 514 €
Aktíva 18 345 941 €
Vlastný kapitál 15 160 973 €
Kontaktné informácie
Email bratislava@rehau.com
Phone(s) 0263813422, 0268209110, 0268209115, 0268209116, 0268209117, 0268209118, 0268209119, 0268209123, 0268
Fax(es) 0263813422
Dátum aktualizácie údajov: 08.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 27,487,613
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,762,717
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 9,308
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 6,027
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 3,281
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,753,409
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 767,283
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 921,720
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 64,406
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,213,941
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,257,034
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,857,589
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,399,445
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 409,197
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 409,197
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,400,010
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 15,362,034
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,362,034
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 843,474
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 946,312
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 248,190
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 147,700
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,261
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 145,439
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,510,955
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,482,912
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 28,043
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 27,487,613
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,426,487
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,655,514
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,655,514
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 265,551
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 265,551
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 8,739,908
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,739,908
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,765,514
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,061,126
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 17,148
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 13,244
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,904
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,304,546
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,728,809
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,728,809
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 77,869
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 44,832
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 453,036
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,739,432
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,739,432
Dátum aktualizácie údajov: 08.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 77,194,848
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 77,189,572
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 19,126,660
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 39,716,653
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 762,460
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 739,805
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,843,994
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 72,193,669
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 14,048,311
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 33,972,162
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -42,594
D. Služby (účtová skupina 51) 4,732,371
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,656,640
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,237,211
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 388,745
4. Sociálne náklady (527, 528) 30,684
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 21,432
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 97,235
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 97,235
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 739,797
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -188,087
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,156,402
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,995,903
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,895,523
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30,823
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5,276
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5,276
XII. Kurzové zisky (663) 25,547
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 37,049
O. Kurzové straty (563) 35,733
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,316
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,226
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,989,677
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,224,163
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,592,535
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -368,372
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,765,514
Dátum aktualizácie údajov: 08.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.03.2016