Vytvoriť faktúru

EUROSTYLE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EUROSTYLE
IČO 31364331
DIČ 2020352961
IČ DPH SK2020352961
Dátum vzniku 22 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROSTYLE
Obchodná 72
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 730 736 €
Zisk 3 324 €
Aktíva 587 003 €
Vlastný kapitál 331 631 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252731408
Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 545,710
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 13,345
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 13,345
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,345
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 530,833
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 520,827
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 513,981
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 6,846
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) -10,926
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 242
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 242
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ -11,168
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 20,932
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,174
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 17,758
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,532
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,532
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 545,710
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 336,870
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 174,705
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 943
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 943
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 151,258
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 151,258
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,324
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 208,840
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 662
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 662
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 205,537
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 66,653
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 66,653
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130,988
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,820
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,010
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 66
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,641
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,641
Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 728,606
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 730,736
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 704,556
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 24,050
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 1,820
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 310
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 716,795
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 442,491
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 23,825
D. Služby (účtová skupina 51) 135,800
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 106,800
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 75,002
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 25,918
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,880
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 786
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,177
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,177
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,916
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,941
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 128,310
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 227
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 221
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,964
O. Kurzové straty (563) 1,405
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,559
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,737
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,204
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,324
Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.05.2016