Vytvoriť faktúru

TREXIMA Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TREXIMA Bratislava
IČO 31364381
DIČ 2020343996
IČ DPH SK2020343996
Dátum vzniku 20 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TREXIMA Bratislava
Drobného 29/3431
84407
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 277 791 €
Zisk 161 164 €
Aktíva 1 514 912 €
Vlastný kapitál 198 078 €
Kontaktné informácie
Email marian@trexima.sk
Phone(s) 0233322294, 0233322222, 0233322233
Dátum aktualizácie údajov: 15.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 924,509
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 225,776
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 888
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 888
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 224,888
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 140,581
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 84,307
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 690,353
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 233
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 233
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 15,850
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 15,850
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 36,525
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 17,764
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,764
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,285
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13,476
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 637,745
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,356
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 625,389
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,380
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 81
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,299
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 924,509
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 204,797
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 20,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 20,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 15,336
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,881
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,881
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,416
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,416
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 161,164
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 358,867
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 21,717
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 10,220
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 10,220
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,295
12. Odložený daňový záväzok (481A) 8,202
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 284,923
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 30,287
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,287
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 86,193
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 62,352
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 46,974
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 44,255
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,862
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 52,227
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 52,227
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 360,845
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 360,845
Dátum aktualizácie údajov: 15.01.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,277,791
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,239,749
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 38,042
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,063,411
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 99,143
D. Služby (účtová skupina 51) 1,345,965
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,552,926
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,186,220
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 342,479
4. Sociálne náklady (527, 528) 24,227
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,084
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 53,766
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 53,766
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,527
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 214,380
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,794,641
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 27
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 26
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 26
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,398
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 471
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 471
O. Kurzové straty (563) 42
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,885
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,371
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 212,009
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 50,845
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 53,934
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -3,089
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 161,164
Dátum aktualizácie údajov: 15.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 15.01.2016