Vytvoriť faktúru

EKORDA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKORDA
IČO 31364438
DIČ 2020352917
IČ DPH SK2020352917
Dátum vzniku 17 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKORDA
Révova 45
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 792 890 €
Zisk 56 812 €
Aktíva 1 459 819 €
Vlastný kapitál 634 879 €
Kontaktné informácie
Email info@ekorda.sk
Webová stránka http://www.ekorda.sk
Mobile phone(s) +421903450159
Fax(es) 0248200402
Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,628,961
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,465,233
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,465,233
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 122,485
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 966,824
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 82,263
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 293,661
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 145,374
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 127,245
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 127,129
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 127,129
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 116
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 18,129
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 779
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 17,350
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 18,354
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 17,715
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 639
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,628,961
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 757,740
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 19,541
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 12,946
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,946
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,455
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 1,455
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 660,986
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 660,986
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 56,812
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 854,884
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,426
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,426
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 778,530
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 27,883
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,883
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 686,442
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 20,752
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 24,126
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,762
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 565
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 29,518
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 29,518
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 44,410
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 16,337
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 259
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 16,078
Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 759,667
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 792,890
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 759,667
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 24,583
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,640
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 705,489
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 48,160
D. Služby (účtová skupina 51) 117,658
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 467,222
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 330,211
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 125,698
4. Sociálne náklady (527, 528) 11,313
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,290
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 43,515
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 43,515
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,181
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 6,665
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,798
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 87,401
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 593,849
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,179
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 1,171
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 1,171
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,867
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,237
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,237
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,630
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,688
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 75,713
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 18,901
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 18,901
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 56,812
Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016