Vytvoriť faktúru

ŠPORT PROGRESS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ŠPORT PROGRESS
IČO 31364551
DIČ 2020859533
IČ DPH SK2020859533
Dátum vzniku 29 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ŠPORT PROGRESS
LakesidePark I 01, Tomášikova 64
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 978 418 €
Zisk 1 683 €
Aktíva 4 235 487 €
Vlastný kapitál 877 381 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421249110900, +421249207320, +421244451541, +421244451617, +421249110929, +421249110935, +421249110932, +421249110911, +421249110933, +421249110922, +421249207311, +421249110925, +421249110939, +421249110928, +421249110930, +421249110934, +421249110931, +42124911091
Dátum aktualizácie údajov: 20.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,150,665
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 44,891
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 44,891
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 44,805
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 86
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,099,395
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 151,810
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 151,810
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 38,567
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 38,567
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,830,735
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 462,390
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 462,390
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 924,635
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,319
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 434,391
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 78,283
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 66,834
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 11,449
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,379
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,102
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 277
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,150,665
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 284,352
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
2. Zmena základného imania +/- 419 0
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Emisné ážio (412) 0
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,307
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,307
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 0
2. Ostatné fondy (427, 42X) 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 0
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 0
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 243,168
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 243,168
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,683
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,866,251
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,569
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 0
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 0
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 0
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,569
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 0
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový záväzok (481A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,801,645
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 519,918
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 519,918
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,272,674
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,649
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,130
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,328
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -2,054
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,528
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 0
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,528
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 57,509
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 62
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 0
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 62
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 0
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 20.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 978,518
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 978,418
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 143,267
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 671,395
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 163,756
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 932,969
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 79,758
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 19,185
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 695,398
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 104,699
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 75,927
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 26,803
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,969
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,065
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,552
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,552
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -5,487
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27,799
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 45,449
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 20,321
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 100
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 99
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,702
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,739
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,739
O. Kurzové straty (563) 26
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 16,937
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,602
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,847
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 22,164
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 19,284
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,683
Dátum aktualizácie údajov: 20.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 20.10.2016
 • IČO:31364551 DIČ: 2020859533 IČ DPH: SK2020859533
 • Sídlo: ŠPORT PROGRESS, LakesidePark I 01, Tomášikova 64, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vojtech Miklós Hlavná 169 Ňárad 930 06 07.11.1995
  Ing. Miroslav Cich Podbrezovská 13 Bratislava 831 06 28.04.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Progress Promotion Bratislava, spoločnosť s ručením obmedzeným 33 194 € (100%) Ursínyho 6 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.10.2016Nové sidlo:
   LakesidePark I 01, Tomášikova 64 Bratislava 831 04
   25.09.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Miklós Hlavná 169 Ňárad 930 06 Vznik funkcie: 07.11.1995
   Ing. Miroslav Cich Podbrezovská 13 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 28.04.1999
   12.07.2004Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna a medzinárodná nepravidelná autobusová autodoprava
   15.06.1998Noví spoločníci:
   Progress Promotion Bratislava, spoločnosť s ručením obmedzeným IČO: 31 320 597 Ursínyho 6 Bratislava
   28.03.1996Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie výkonu služieb
   predaj, nákup, sprostredkovanie tovarov za účelom ich ďaľšieho predaja
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   29.12.1993Nové obchodné meno:
   ŠPORT PROGRESS, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným