Vytvoriť faktúru

TYKY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TYKY
IČO 31364586
DIČ 2020352884
IČ DPH SK2020352884
Dátum vzniku 01 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TYKY
Vavilovova 16
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 362 095 €
Zisk 45 454 €
Aktíva 146 896 €
Vlastný kapitál 87 019 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 265,254
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 26,741
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 26,741
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 26,741
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 144,398
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 102,216
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 102,213
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,213
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 42,182
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 517
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 41,665
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 94,115
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 94,115
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 265,254
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 132,473
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 500
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 500
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 81,519
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 81,519
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 45,454
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 132,121
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 174
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 174
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 131,947
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 81,881
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 81,881
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 29,339
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,943
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,857
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,927
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 660
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 660
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 350,437
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 362,095
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 207,305
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 143,131
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,659
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 303,664
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 112,496
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 46,121
D. Služby (účtová skupina 51) 57,767
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 69,683
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 48,837
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 17,150
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,696
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,175
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,730
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,730
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,706
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,986
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 58,431
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 134,052
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 162
O. Kurzové straty (563) 5
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 157
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -157
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 58,274
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 12,820
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 12,820
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 45,454
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015