Vytvoriť faktúru

SecuriLas - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SecuriLas
IČO 31364764
DIČ 2020302086
IČ DPH SK2020302086
Dátum vzniku 14 Decembra 1993
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SecuriLas
Zámocká 5
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 406 747 €
Zisk -54 467 €
Aktíva 1 202 468 €
Vlastný kapitál 797 624 €
Kontaktné informácie
Email info@securilas.com
Phone(s) 0243330140
Fax(es) 0243330142
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,129,928
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,203
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,203
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,898
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ -7,695
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,115,911
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 185,181
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 185,181
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 225
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 225
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 231,048
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 230,305
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 230,305
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 743
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 699,457
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,313
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 697,144
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,814
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,814
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,129,928
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 743,157
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 35,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 35,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,113
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,500
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,500
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 930
2. Ostatné fondy (427, 42X) 930
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 756,081
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 850,554
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -94,473
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -54,467
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 378,946
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,701
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 10,701
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 342,062
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 67,350
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 67,350
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 139,251
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 27,489
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 19,986
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 80,452
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,534
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 26,183
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 26,183
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 7,825
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 320
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 7,505
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,399,986
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,406,747
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,339,121
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 60,865
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,761
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,455,451
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 283,137
D. Služby (účtová skupina 51) 165,286
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 672,751
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 482,524
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 171,806
4. Sociálne náklady (527, 528) 18,421
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,752
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 22,414
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22,414
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 31,627
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 255,725
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,759
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -48,704
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 890,698
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 85
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 35
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 35
XII. Kurzové zisky (663) 50
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,592
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,380
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,380
O. Kurzové straty (563) 216
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,996
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,507
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -52,211
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,256
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,886
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -630
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -54,467
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31364764 DIČ: 2020302086 IČ DPH: SK2020302086
 • Sídlo: SecuriLas, Zámocká 5, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 14 Decembra 1993
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Štefan Lastovka Hlavná 43 Bernolákovo 900 27 24.03.1994
  JUDr. Štefan Lastovka Stromová 42 Bratislava 831 01 16.04.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Štefan Lastovka 14 000 € (40%) Hlavná 43 Bernolákovo 900 27
  JUDr. Štefan Lastovka 21 000 € (60%) Stromová 42 Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.08.2004Nové sidlo:
   Zámocká 5 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Lastovka Hlavná 43 Bernolákovo 900 27
   JUDr. Štefan Lastovka Stromová 42 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Lastovka Hlavná 43 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 24.03.1994
   03.08.2004Zrušené sidlo:
   Červeňova 6 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Štefan Lastovka Stromová 42 Bratislava 831 01
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 24.03.1994
   29.07.2004Nové obchodné meno:
   SecuriLas, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   JUDr. Štefan Lastovka Stromová 42 Bratislava 831 01
   28.07.2004Zrušené obchodné meno:
   FITTICH ALFA, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Fittich SA Via Industria 17 Muzzano CH - 6933 Švajčiarsko
   23.04.2004Noví spoločníci:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Štefan Lastovka Stromová 42 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 16.04.1996
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 24.03.1994
   22.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava Vznik funkcie: 24.03.1994
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.04.1996
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava Vznik funkcie: 11.11.1994
   21.01.2003Noví spoločníci:
   Fittich SA Via Industria 17 Muzzano CH - 6933 Švajčiarsko
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava Vznik funkcie: 24.03.1994
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 16.04.1996
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava Vznik funkcie: 11.11.1994
   20.01.2003Zrušeny spoločníci:
   FITTICH AG Lugano Via Ronchetto 5 Lugano 6900 Švajčiarsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava 811 02
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   19.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Gálik Karpatská 6 Banská Bystrica
   24.11.2000Nové sidlo:
   Červeňova 6 Bratislava 811 03
   23.11.2000Zrušené sidlo:
   Pražská 11 Bratislava 816 36
   12.11.1998Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu: vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi, vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   Noví spoločníci:
   FITTICH AG Lugano Via Ronchetto 5 Lugano 6900 Švajčiarsko
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   11.11.1998Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečovanie ochrany majetku a osôb
   zriaďovanie poplašných zariadení
   montáž a servis zabezpečovacích zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   FITTICH AG Lugano Via Ronchetto 5 Lugano 6900 Švajčiarsko
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   10.06.1996Nové predmety činnosti:
   revízie vyhradených elektrických zariadení
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   elektroinštalatérstvo a montáž káblových rozvodov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   projektovanie elektrických zasiadení
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava 811 02
   07.04.1995Nové predmety činnosti:
   projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
   28.02.1995Nový štatutárny orgán:
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   13.06.1994Noví spoločníci:
   Tatiana Lastovková Bartókova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Lastovka Ušiakova 4 Bratislava
   12.06.1994Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava
   14.12.1993Nové obchodné meno:
   FITTICH ALFA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pražská 11 Bratislava 816 36
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   zabezpečovanie ochrany majetku a osôb
   zriaďovanie poplašných zariadení
   montáž a servis zabezpečovacích zariadení
   Noví spoločníci:
   FITTICH AG Lugano Via Ronchetto 5 Lugano 6900 Švajčiarsko
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anton Gálik Karpatská 6 Banská Bystrica
   JUDr. Štefan Lastovka Bartókova 2 Bratislava