Vytvoriť faktúru

ecomVia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ecomVia
IČO 31364799
DIČ 2020352895
IČ DPH SK2020352895
Dátum vzniku 03 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ecomVia
SNP 119
90873
Veľké Leváre
Finančné informácie
Tržby a výnosy 112 641 €
Zisk -3 072 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0491788 279, 0491731 845838, 0790388 279, 0903788279
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 295,792
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 292,873
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 291,755
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 291,755
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,118
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,118
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,891
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,937
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,486
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,486
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 451
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 954
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 940
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 14
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 28
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 28
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 295,792
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 164,712
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 140,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 140,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 24,486
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 24,486
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 3,298
2. Ostatné fondy (427, 42X) 3,298
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,072
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 130,472
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 110,809
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 871
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 871
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 108,900
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,038
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 19,663
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 608
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 608
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 112,141
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 112,641
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 92,932
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 19,209
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 500
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 110,866
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 69,324
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,672
D. Služby (účtová skupina 51) 21,551
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 26
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,293
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,293
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,775
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 13,594
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,856
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,516
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,516
O. Kurzové straty (563) 20
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,320
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,856
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,081
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 991
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 991
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,072
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015