Vytvoriť faktúru

SLOVEK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVEK
IČO 31364934
DIČ 2020836510
IČ DPH SK2020836510
Dátum vzniku 04 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVEK
Výhonská 1
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 153 499 €
Zisk 3 051 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254651851
Mobile phone(s) +421905380775
Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 683,802
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 606,199
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 522,649
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 76,696
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 411,586
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 23,254
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 11,113
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 83,550
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 83,550
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 75,805
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 281
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 281
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 21,947
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 21,947
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 21,947
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 53,577
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 39,791
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,786
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,798
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,133
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 665
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 683,802
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -13,226
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 650
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 650
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 6,596
2. Ostatné fondy (427, 42X) 6,596
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -30,162
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -30,162
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,051
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 486,874
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 469,513
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 467,757
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 2,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) -244
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 15,911
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,695
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,695
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,357
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,668
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,376
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -185
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,450
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,450
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 210,154
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) -34
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 210,188
Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 130,173
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 153,499
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 130,538
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 287
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22,669
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 144,099
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,667
D. Služby (účtová skupina 51) 23,019
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 68,980
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 50,863
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 16,563
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,554
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,122
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 35,555
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 35,555
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,682
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,069
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,400
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 96,852
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 882
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 882
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 882
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,133
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,795
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,795
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 338
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,251
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,149
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,098
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,098
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,051
Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
 • IČO:31364934 DIČ: 2020836510 IČ DPH: SK2020836510
 • Sídlo: SLOVEK, Výhonská 1, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Januára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Magdaléna Labošová Červeňáková 13 Bratislava 841 01 20.07.2012
  Ing. Pavol Miko Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04 20.09.2001
  Ing. Marek Miko Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04 24.05.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavol Miko 3 320 € (50%) Bratislava 811 04
  Ing. Marek Miko 3 320 € (50%) Bratislava 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.11.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Magdaléna Labošová Červeňáková 13 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 20.07.2012
   29.08.2012Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Miko Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04
   26.05.2010Noví spoločníci:
   Ing. Marek Miko Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Miko Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 24.05.2010
   20.09.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Miko Pri Suchom mlyne 88 Bratislava 811 04
   10.07.2001Nové sidlo:
   Výhonská 1 Bratislava 831 06
   04.01.1994Nové obchodné meno:
   SLOVEK, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   automatizované spracovanie údajov
   činnosť realitnej kancelárie
   úschova písomností a výkon manipulačnej agendy (archívačné práce)
   vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ