Vytvoriť faktúru

PosAm - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PosAm
IČO 31365078
DIČ 2020315440
IČ DPH SK2020315440
Dátum vzniku 03 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PosAm
Bajkalská 28
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 43 998 163 €
Zisk 2 557 546 €
Kontaktné informácie
Email hpsupport@posam.sk
Webová stránka http://www.posam.sk
Phone(s) +421249239111, +421249239387
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 21,058,806
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,928,863
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,300,607
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,225,112
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 9,261
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 66,234
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,628,256
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 164,205
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,226,141
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 237,910
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 17,353,979
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 205,152
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 357
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 204,795
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 398,510
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 398,510
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,142,454
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,771,513
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,122,858
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,648,655
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 330,073
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,827
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 38,041
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,607,863
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,326
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,595,537
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 775,964
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 151,800
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 624,164
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 21,058,806
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,829,010
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 170,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 170,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 17,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 9,084,464
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 9,084,464
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,557,546
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,318,843
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 24,173
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 24,173
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 62,402
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 62,402
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,310,572
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,376,772
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 97,403
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,279,369
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 655,547
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 351,140
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 924,643
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,470
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,908,052
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 167,743
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,740,309
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 13,644
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 910,953
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 184,358
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 726,595
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 43,514,400
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 43,998,163
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 10,648,296
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 32,700,420
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 403,840
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 79,923
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 165,684
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,642,395
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 9,725,751
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 596,150
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 3,926
D. Služby (účtová skupina 51) 17,471,527
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,055,495
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,338,769
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,566,170
4. Sociálne náklady (527, 528) 150,556
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 24,567
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 943,964
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 927,225
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 16,739
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 23,874
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 24,194
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 772,947
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,355,768
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,955,202
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24,307
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 19,456
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 19,456
XII. Kurzové zisky (663) 4,851
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,223
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 0
O. Kurzové straty (563) 7,483
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,740
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 11,084
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,366,852
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 809,306
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,001,447
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -192,141
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,557,546
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016