Vytvoriť faktúru

AMS Com - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AMS Com
IČO 31365141
DIČ 2020352950
IČ DPH SK2020352950
Dátum vzniku 10 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AMS Com
Janka Alexyho 11
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 596 576 €
Zisk 5 060 €
Aktíva 767 187 €
Vlastný kapitál 3 651 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0250205530, 0250205536, 0235455511
Fax(es) 0250205522
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 264,345
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 26,593
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 26,593
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 26,593
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 232,120
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 8,909
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 8,909
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 49,143
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 49,143
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,143
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 159,577
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 158,401
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 158,401
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,176
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,491
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 366
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 14,125
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,632
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 5,632
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 264,345
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,710
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,014
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,014
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,060
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 255,635
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 17,110
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 12,241
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 12,241
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 165
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 4,704
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 158,526
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 103,024
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 103,024
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 32,222
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,080
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,874
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14,326
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 54,999
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 25,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 596,576
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 375,565
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 245,563
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 42
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) -24,594
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 578,403
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 255,678
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 21,802
D. Služby (účtová skupina 51) 150,510
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 134,310
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 96,965
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 33,624
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,721
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,935
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,488
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,488
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -1,320
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 18,173
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 193,138
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,234
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,199
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,199
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,035
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,233
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 7,940
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,060
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015