Vytvoriť faktúru

ARGUSS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARGUSS
IČO 31365213
DIČ 2020306024
IČ DPH SK2020306024
Dátum vzniku 03 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARGUSS
Záhradnícka 27
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 274 258 €
Zisk 146 975 €
Kontaktné informácie
Email arguss@arguss.sk
Webová stránka http://www.arguss.sk
Phone(s) +421255421642, +421255565632, +421255645914, +421255645915, +421255645916, +421255645917
Mobile phone(s) +421918803405
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,098,901
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 534,874
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 534,874
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 27,222
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 239,282
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 256,903
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 11,467
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 545,687
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 13,903
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,639
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 12,264
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 6,182
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 6,182
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,182
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 248,997
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 175,019
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 175,019
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 13,843
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 59,644
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 491
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 276,605
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 271,904
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,701
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 18,340
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 18,340
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,098,901
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 154,279
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 146,975
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 828,116
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,508
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,964
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 3,466
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,078
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 176,158
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 402,543
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 86,187
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 86,187
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 226,525
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 23,386
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 27,944
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,678
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,823
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 15,933
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,453
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,480
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 224,974
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 116,506
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 116,506
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,265,640
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,274,258
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 463
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,265,177
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,618
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,058,248
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 135
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 124,722
D. Služby (účtová skupina 51) 317,671
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 493,024
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 352,394
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 119,969
4. Sociálne náklady (527, 528) 20,661
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 14,422
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 74,837
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 74,837
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -348
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 33,785
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 216,010
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 823,112
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 513
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 10
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 500
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,411
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 16,946
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 16,946
O. Kurzové straty (563) 10
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,455
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,898
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 194,112
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 47,137
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 46,147
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 990
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 146,975
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017