Vytvoriť faktúru

M - CENA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno M - CENA
IČO 31365256
DIČ 2020333755
IČ DPH SK2020333755
Dátum vzniku 12 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M - CENA
Šustekova 1
85102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 779 279 €
Zisk 99 105 €
Aktíva 2 229 687 €
Vlastný kapitál 1 111 082 €
Kontaktné informácie
Email mcena@isternet.sk
Phone(s) 0262248947, 0262248951, 0262248955
Mobile phone(s) +421903711001
Fax(es) 0262248955
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,017,495
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 447,113
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 4,245
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 4,245
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 81,596
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 79,054
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,542
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 361,272
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 361,272
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,567,916
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,098,380
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,064,498
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 33,882
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 284,313
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 275,497
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 275,497
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 180
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,636
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 185,223
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,904
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 182,319
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,466
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,466
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,017,495
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,128,181
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,706
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,706
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,341
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 1,341
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 341,118
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 341,118
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 679,911
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 679,911
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 99,105
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 889,195
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 16,030
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,262
12. Odložený daňový záväzok (481A) 7,768
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 4,008
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 4,008
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 860,044
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 12,578
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,578
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 823,702
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,031
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,372
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,671
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 690
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,113
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,113
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 119
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 119
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 770,733
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 779,279
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 763,980
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,754
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,333
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 212
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 738,830
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 341,297
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 33,345
D. Služby (účtová skupina 51) 133,053
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 210,427
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 149,435
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 50,979
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,013
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,477
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,029
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,029
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -4,329
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,531
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 40,449
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 263,039
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 75,607
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 70,935
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 70,935
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 43
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 43
XII. Kurzové zisky (663) 4,629
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,134
O. Kurzové straty (563) 11,449
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,685
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 61,473
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 101,922
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,817
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,477
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 1,340
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 99,105
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31365256 DIČ: 2020333755 IČ DPH: SK2020333755
 • Sídlo: M - CENA, Šustekova 1, 85102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Januára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ľubomír Šnegoň Krásnohorská 10 Bratislava 27.07.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ľubomír Šnegoň 6 706 € (100%) Krásnohorská 10 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.03.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   27.07.2001Noví spoločníci:
   Ľubomír Šnegoň Krásnohorská 10 Bratislava
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ľubomír Šnegoň Krásnohorská 10 Bratislava
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   26.07.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Ondrejovova 11 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Krasnohorská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Ondrejovova 11 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Krasnohorská 10 Bratislava
   26.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Ondrejovova 11 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Krasnohorská 10 Bratislava
   25.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Ondrejovova 11 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Krasnohorská 10 Bratislava
   12.08.1997Noví spoločníci:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Ondrejovova 11 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Krasnohorská 10 Bratislava
   11.08.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Ondrejovova 11 Bratislava
   Peter Ferenčík Majerníkova 7 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Krasnohorská 10 Bratislava
   21.07.1997Nové sidlo:
   Šustekova 1 Bratislava 851 02
   20.07.1997Zrušené sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 03
   04.12.1995Nové predmety činnosti:
   oprava a montáž hodín
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Ondrejovova 11 Bratislava
   Peter Ferenčík Majerníkova 7 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Krasnohorská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Ondrejovova 11 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Krasnohorská 10 Bratislava
   03.12.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Ondrejovova 11 Bratislava
   Peter Ferenčík Majerníkova 7 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Krasnohorská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Sklenárová 48 Bratislava
   Peter Ferenčík Klincová 15 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Lotyšská 52 Bratislava
   28.11.1994Nové sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 03
   27.11.1994Zrušené sidlo:
   Strojnícka 8 Bratislava 821 05
   12.01.1994Nové obchodné meno:
   M - CENA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Strojnícka 8 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Ondrejovova 11 Bratislava
   Peter Ferenčík Majerníkova 7 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Krasnohorská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Barta Košická 43 Bratislava
   Ing. Rudolf Dudáš Sklenárová 48 Bratislava
   Peter Ferenčík Klincová 15 Bratislava
   Ľubomír Šnegoň Lotyšská 52 Bratislava