Vytvoriť faktúru

GOODMAN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GOODMAN
IČO 31365353
DIČ 2020896427
IČ DPH SK2020896427
Dátum vzniku 11 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GOODMAN
Americká trieda 11
04013
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 287 294 €
Zisk 6 902 €
Aktíva 402 863 €
Vlastný kapitál 101 821 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0556367325
Mobile phone(s) +421905475042, 0905475042
Fax(es) 0556367327
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 71,455
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 71,455
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,684
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 114,112
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,678
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,450
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 185,567
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 93,716
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,705
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,705
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 128,237
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 670
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -48,798
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,902
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 91,851
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,602
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 7,930
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,634
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 724
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,560
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,012
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 81,319
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 287,294
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 10,451
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 215,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 61,843
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 265,922
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,682
C. Služby (účtová skupina 51) 9,772
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 27,157
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,157
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 21,677
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 199,416
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,061
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 21,372
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,003
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 13,510
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 7,344
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,166
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -13,510
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,862
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,902
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31365353 DIČ: 2020896427 IČ DPH: SK2020896427
 • Sídlo: GOODMAN, Americká trieda 11, 04013, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Januára 1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   19.04.2005Nové obchodné meno:
   GOODMAN s.r.o.
   Nové sidlo:
   Americká trieda 11 Košice 040 13
   Noví spoločníci:
   Zdeno Kuzmiak Huncovská 12 Košice 040 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Javorová SNP 40 Košice 040 01 Vznik funkcie: 06.04.2005
   18.04.2005Zrušené obchodné meno:
   CTV, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   H. Meličkovej 12 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Miron Zelina , DrSc. H. Meličkovej 12 Bratislava
   Marcel Dekanovský Jesenského 12 Košice
   Milan Antol Wuppertálska 39 Košice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Miron Zelina , DrSc. H. Meličkovej 12 Bratislava
   11.01.1994Nové obchodné meno:
   CTV, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   H. Meličkovej 12 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nakladateľská a vydavateľská činnosť
   činnosť reklamnej agentúry
   Noví spoločníci:
   PhDr. Miron Zelina , DrSc. H. Meličkovej 12 Bratislava
   Marcel Dekanovský Jesenského 12 Košice
   Milan Antol Wuppertálska 39 Košice
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Miron Zelina , DrSc. H. Meličkovej 12 Bratislava