Vytvoriť faktúru

ELESKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELESKO
IČO 31365370
DIČ 2020296399
IČ DPH SK7020000911
Dátum vzniku 17 Januára 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ELESKO
Ventúrska 1
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 706 355 €
Zisk 430 074 €
Aktíva 33 164 544 €
Vlastný kapitál 20 476 989 €
Kontaktné informácie
Email info@elesko.sk
Phone(s) 0220922649
Fax(es) 0220922650
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 32,794,645
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 28,049,154
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 28,049,154
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 724,932
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 21,765,129
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,507,728
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 2,591,710
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 420,395
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 39,260
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,637,419
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,914,913
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 122,303
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,792,444
3. Výrobky (123) - /194/ 166
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,707,517
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,497,192
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,458,933
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,259
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 66,625
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 143,700
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,989
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 873
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 14,116
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 108,072
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,645
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 103,427
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 32,794,645
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 20,787,064
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,659,696
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,659,696
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 20,463,167
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 73,461
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 73,461
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,839,334
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,839,334
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 430,074
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,348,044
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,311,184
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 6,267,110
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 4,854
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,707
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 0
12. Odložený daňový záväzok (481A) 37,513
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 1,978
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 1,978
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 621,983
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 133,419
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,101
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 132,318
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 18,041
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,984
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,150
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 446,389
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 18,600
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,600
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,394,299
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 659,537
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 615,543
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 43,994
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,707,239
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,706,355
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,538
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 2,868,741
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 435,364
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 5,101
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 15,595
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 375,016
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,904,222
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 6,538
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 655,653
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 4,479
D. Služby (účtová skupina 51) 413,650
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 437,425
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 311,898
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 108,473
4. Sociálne náklady (527, 528) 17,054
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 30,416
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,252,430
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,252,430
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 13,907
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 637
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 89,087
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 802,133
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,235,424
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 884
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 883
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 231,718
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 230,279
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 20,306
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 209,973
O. Kurzové straty (563) 837
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 602
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -230,834
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 571,299
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 141,225
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 138,345
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 430,074
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31365370 DIČ: 2020296399 IČ DPH: SK7020000911
 • Sídlo: ELESKO, Ventúrska 1, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Januára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Tomáš Ledecký predseda Záhradná 24 Bojnice 972 01 24.07.2014
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.03.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Dobiš Križovany nad Dudváhom 176 Križovany nad Dudváhom 919 24 Vznik funkcie: 16.04.2014
   Ing. Jarmila Potomová - člen Alstrova 6439/278 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 24.07.2014
   19.08.2014Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Ledecký - predseda Záhradná 24 Bojnice 972 01 Vznik funkcie: 24.07.2014
   Ing. Jarmila Potomová - člen Alstrova 6439/278 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 24.07.2014
   18.08.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Tomáš Ledecký - člen Záhradná 24 Bojnice 972 01 Vznik funkcie: 30.04.2013
   Roman Milata - predseda Hlboká cesta 1875/7 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 03.02.2012
   01.05.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Dobiš Križovany nad Dudváhom 176 Križovany nad Dudváhom 919 24 Vznik funkcie: 16.04.2014
   30.04.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radim Greguš - člen Sputnikova 18 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 15.11.2010
   07.06.2013Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Ledecký - člen Záhradná 24 Bojnice 972 01 Vznik funkcie: 30.04.2013
   06.06.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Filip Matovič - člen Lackova 3467/1 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 26.07.2011
   04.12.2012Nový štatutárny orgán:
   Roman Milata - predseda Hlboká cesta 1875/7 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 03.02.2012
   03.12.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Maršálek - predseda Opálová 14154/23 Banská Bystrica 974 05 Vznik funkcie: 01.12.2011
   Roman Milata - člen Hlboká cesta 1875/7 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 03.02.2012
   15.02.2012Nový štatutárny orgán:
   Roman Milata - člen Hlboká cesta 1875/7 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 03.02.2012
   16.12.2011Nový štatutárny orgán:
   Martin Maršálek - predseda Opálová 14154/23 Banská Bystrica 974 05 Vznik funkcie: 01.12.2011
   Ing. Filip Matovič - člen Lackova 3467/1 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 26.07.2011
   15.12.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Filip Matovič - predseda Lackova 3467/1 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 26.07.2011
   Roman Milata - člen Hlboká cesta 1875/7 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 15.11.2010
   19.10.2011Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   ubytovacie služby s poskytovanm prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
   30.07.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Filip Matovič - predseda Lackova 3467/1 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 26.07.2011
   29.07.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Lančarič - predseda Kalinčiakova 569/2 Modra 900 01 Vznik funkcie: 23.12.2005
   04.01.2011Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poskytovanie služieb v rybárstve
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   reklamné a marketingové služby
   administratívne služby
   vydavateľská činnosť
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   skladovanie
   baliace činnosti, manipulácia s tovarom
   čistiace a upratovacie služby
   výroba nápojov
   správa bytového alebo nebytového fondu
   03.01.2011Zrušeny predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj tovarov rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   prenájom motorových vozidiel
   výroba vína
   25.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radim Greguš - člen Sputnikova 18 Bratislava 821 02 Vznik funkcie: 15.11.2010
   Roman Milata - člen Hlboká cesta 1875/7 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 15.11.2010
   24.11.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Peško - člen 26 Píla 900 89 Vznik funkcie: 23.12.2005
   26.03.2010Nové obchodné meno:
   ELESKO a. s.
   25.03.2010Zrušené obchodné meno:
   IN VINO a.s.
   13.10.2009Nový štatutárny orgán:
   Milan Lančarič - predseda Kalinčiakova 569/2 Modra 900 01 Vznik funkcie: 23.12.2005
   12.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Lančarič - predseda Horná 22 Modra 900 01 Vznik funkcie: 23.12.2005
   09.07.2008Nové predmety činnosti:
   výroba vína
   07.12.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Rudolf Rezníček - člen Roháča 5/6 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 11.06.2002
   25.01.2006Nové sidlo:
   Ventúrska 1 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Lančarič - predseda Horná 22 Modra 900 01 Vznik funkcie: 23.12.2005
   Branislav Peško - člen 26 Píla 900 89 Vznik funkcie: 23.12.2005
   24.01.2006Zrušené sidlo:
   Priemyselná 1/A Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Peško - predseda 26 Píla 900 89 Vznik funkcie: 11.06.2002
   Peter Valuš - člen Trnková 75 Košice 040 14 Vznik funkcie: 17.10.2003
   30.06.2004Nové obchodné meno:
   IN VINO a.s.
   29.06.2004Zrušené obchodné meno:
   SLOV IN, a.s.
   11.03.2004Nové sidlo:
   Priemyselná 1/A Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Branislav Peško - predseda 26 Píla 900 89 Vznik funkcie: 11.06.2002
   Rudolf Rezníček - člen Roháča 5/6 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 11.06.2002
   Peter Valuš - člen Trnková 75 Košice 040 14 Vznik funkcie: 17.10.2003
   10.03.2004Zrušené sidlo:
   Františkánska 1 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mariana Grofčíková 126 Prievaly 906 35 Vznik funkcie: 20.12.2000 Skončenie funkcie: 17.10.2003
   Branislav Peško - člen predstavenstva 26 Píla 900 89 Vznik funkcie: 11.06.2002
   Rudolf Rezníček - predseda predstavenstva Roháča 5/6 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 11.06.2002
   20.01.2003Nové sidlo:
   Františkánska 1 Bratislava 811 01
   Nové predmety činnosti:
   leasingová činnosť
   poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   prenájom motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   Mariana Grofčíková 126 Prievaly 906 35 Vznik funkcie: 20.12.2000 Skončenie funkcie: 17.10.2003
   Branislav Peško - člen predstavenstva 26 Píla 900 89 Vznik funkcie: 11.06.2002
   Rudolf Rezníček - predseda predstavenstva Roháča 5/6 Prievidza 971 01 Vznik funkcie: 11.06.2002
   19.01.2003Zrušené sidlo:
   Hlavná 27 Trnava 917 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mariana Grofčíková 126 Prievaly 906 35
   Ing. Ľuboš Chmelár - predseda predstavenstva Inovecká 1800/27 Topoľčany 955 01
   Mgr. Roland Uhrina Račianska 43 Bratislava 831 02
   25.04.2001Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Roland Uhrina Račianska 43 Bratislava 831 02
   24.04.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Chmelár - podpredseda predstavenstva Tomanková 1 Bratislava 841 05
   20.12.2000Nový štatutárny orgán:
   Mariana Grofčíková 126 Prievaly 906 35
   19.12.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Poljak Lietavská 9 Bratislava 851 06
   11.01.2000Nové sidlo:
   Hlavná 27 Trnava 917 00
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Marián Poljak Lietavská 9 Bratislava 851 06
   10.01.2000Zrušené sidlo:
   Šafarikovo nám. 7 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Bužek - člen predstavenstva Radvanská 8 Banská Bystrica
   06.03.1998Nové sidlo:
   Šafarikovo nám. 7 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Bužek - člen predstavenstva Radvanská 8 Banská Bystrica
   Ing. Miroslav Chmelár - podpredseda predstavenstva Tomanková 1 Bratislava 841 05
   05.03.1998Zrušené sidlo:
   Nerudova 51 Bratislava 821 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Chmelár - člen predstavenstva Inovecká 27 Topoľčany
   Ing. Igor Ledecký ml. - podpredseda predstavenstva Vyšehradská 21 Bratislava
   11.08.1997Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj tovarov rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľuboš Chmelár - predseda predstavenstva Inovecká 1800/27 Topoľčany 955 01
   Ing. Miroslav Chmelár - člen predstavenstva Inovecká 27 Topoľčany
   Ing. Igor Ledecký ml. - podpredseda predstavenstva Vyšehradská 21 Bratislava
   10.08.1997Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   nákup a predaj tovarov rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ľuboš Chmelár Fialková 6 Topoľčany 955 01
   Ing. Igor Ledecký ul. Palárika 8/5 Prievidza 971 01
   Ing. Peter Rafay Varšavská 6 Košice
   19.10.1995Nové sidlo:
   Nerudova 51 Bratislava 821 04
   18.10.1995Zrušené sidlo:
   Viedenská 7 Bratislava 852 20
   21.07.1994Nové sidlo:
   Viedenská 7 Bratislava 852 20
   Nový štatutárny orgán:
   Ľuboš Chmelár Fialková 6 Topoľčany 955 01
   Ing. Igor Ledecký ul. Palárika 8/5 Prievidza 971 01
   20.07.1994Zrušené sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava
   JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. Vigľašská 11 Bratislava
   17.01.1994Nové obchodné meno:
   SLOV IN, a.s.
   Nové sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   nákup a predaj tovarov rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a jeho predaj s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava
   Ing. Peter Rafay Varšavská 6 Košice
   JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. Vigľašská 11 Bratislava