Vytvoriť faktúru

NOVOSEDLÍK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NOVOSEDLÍK
IČO 31365531
DIČ 2020934773
IČ DPH SK2020934773
Dátum vzniku 13 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOVOSEDLÍK
Hurbanova 40
90028
Ivanka pri Dunaji
Finančné informácie
Tržby a výnosy 52 749 €
Zisk 4 236 €
Aktíva 27 712 €
Vlastný kapitál -2 315 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421915180446
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 35,367
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 26,678
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 26,678
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 26,678
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,839
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 3,181
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 2,161
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,161
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 1,020
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,440
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 804
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 481
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 323
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,636
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 218
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 218
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 850
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 850
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 35,367
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,920
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -9,619
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -9,619
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,236
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,447
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 6,724
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 26,723
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,859
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,859
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 21,521
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,071
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 700
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,572
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 52,749
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 31,865
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,884
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 44,765
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,371
D. Služby (účtová skupina 51) 14,634
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,435
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,020
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,415
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 258
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,165
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,165
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,902
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,984
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,860
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,491
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 819
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 819
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,672
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,491
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,493
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,257
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,257
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,236
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015