Vytvoriť faktúru

FEC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno FEC
IČO 31365663
DIČ 2020344447
IČ DPH SK2020344447
Dátum vzniku 12 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FEC
Lamačská 3
81520
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 300 €
Zisk -22 042 €
Aktíva 89 612 €
Vlastný kapitál -26 984 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905376296
Mobile phone(s) 0905376296
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 11,117
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 11,117
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 11,117
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,819
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,000
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 192
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15,627
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 30,936
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -45,682
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -30,943
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -22,042
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 76,618
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 50,030
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 23,808
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 112
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 517
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,276
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 18,903
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,780
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 20,300
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 20,300
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 41,392
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,755
C. Služby (účtová skupina 51) 18,807
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,349
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 118
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 10,272
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,091
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -21,092
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,262
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 144
XI. Kurzové zisky (663) 144
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 134
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 134
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 10
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -21,082
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -22,042
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016