Vytvoriť faktúru

B.M.T. SPEDITION - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno B.M.T. SPEDITION
IČO 31365779
DIČ 2020329454
IČ DPH SK2020329454
Dátum vzniku 20 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B.M.T. SPEDITION
Bratislava-Letisko M.R. Štefánika
82001
Bratislava-Letisko M.R. Štefánika Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 270 103 €
Zisk -24 556 €
Kontaktné informácie
Email info@aircraftoffice.sk
Phone(s) 0232553141, 0243640511
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 821,449
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 376,656
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 376,656
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 220,627
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 52,049
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 103,980
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 442,510
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 337,321
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 204,994
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 204,994
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 3,486
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 36,757
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 92,084
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 105,189
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,123
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 103,066
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,283
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,283
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 821,449
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -248,493
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,431
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,431
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -232,007
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 95,842
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -327,849
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24,556
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 900,020
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 122,706
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 122,706
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 744,059
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 91,038
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 91,038
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 279,685
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,635
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,644
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,041
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 364,016
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 33,255
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 33,255
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 169,922
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 141,997
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 27,925
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,162,475
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,270,103
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 37
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,162,439
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 102,758
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,869
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,268,196
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 32,127
D. Služby (účtová skupina 51) 1,028,889
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 73,353
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 50,254
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 17,575
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,524
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,582
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 24,268
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 24,268
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 91,869
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,108
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,907
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 101,460
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12,155
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,586
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4,586
XII. Kurzové zisky (663) 7,569
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 35,770
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 595
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 595
O. Kurzové straty (563) 32,728
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,447
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -23,615
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -21,708
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,848
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,848
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -24,556
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31365779 DIČ: 2020329454 IČ DPH: SK2020329454
 • Sídlo: B.M.T. SPEDITION, Bratislava-Letisko M.R. Štefánika, 82001, Bratislava-Letisko M.R. Štefánika Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Januára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Prof. Igor Bondarenko, DrSc. Pribišova 3099/2 Bratislava 841 05 29.04.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Prof. Igor Bondarenko, DrSc. 3 320 € (50%) Pribišova 3099/2 Bratislava 841 05
  Ing. Valerij Ivanovič Bondarenko 3 320 € (50%) Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.04.2010Noví spoločníci:
   Prof. Igor Bondarenko , DrSc. Pribišova 3099/2 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Prof. Igor Bondarenko , DrSc. Pribišova 3099/2 Bratislava 841 05
   28.04.2010Zrušeny spoločníci:
   Dr. Igor Bondarenko Pribišova 3099/2 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Igor Bondarenko Pribišova 3099/2 Bratislava 841 05
   20.01.1999Nové obchodné meno:
   B.M.T. SPEDITION, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Valerij Ivanovič Bondarenko Hany Meličkovej 2980/1 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Valerij Ivanovič Bondarenko Hany Meličkovej 2980/1 Bratislava 841 05
   Dr. Igor Bondarenko Pribišova 3099/2 Bratislava 841 05
   19.01.1999Zrušené obchodné meno:
   B.M.T. spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jurij Ivanovič Bondarenko Hany Meličkovej 2980/1 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Igor Bondarenko Ľudovíta Fullu 3140/9 Bratislava 841 05
   Ing. Jurij Ivanovič Bondarenko Hany Meličkovej 2980/1 Bratislava 841 05
   22.10.1998Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj, prenájom a leasing leteckej techniky a náhradných dielov leteckej techniky
   colná agenda-vybavovanie colnej agendy
   organizovanie seminárov leteckého personálu
   zasielateľstvo
   cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Jurij Ivanovič Bondarenko Hany Meličkovej 2980/1 Bratislava 841 05
   Dr. Igor Bondarenko Pribišova 3099/2 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Igor Bondarenko Ľudovíta Fullu 3140/9 Bratislava 841 05
   Ing. Jurij Ivanovič Bondarenko Hany Meličkovej 2980/1 Bratislava 841 05
   21.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Valerij Ivanovič Bondarenko Severnoje Chertanovo 6-601-26 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Havličkova 32 Bratislava
   Igor Ivanovič Bordarenko Groznenskaja 40-60 Charkov Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Ľ. Fullu 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Milan Smutný Americká 1 Bratislava
   Valerij Ivanovič Bondarenko Severnoje Chertanovo 6-601-26 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Havličkova 32 Bratislava
   Igor Ivanovič Bordarenko Groznenskaja 40-60 Charkov Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Ľ. Fullu 9 Bratislava
   25.05.1995Nové sidlo:
   Bratislava-Letisko M.R. Štefánika Bratislava 820 01
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
   Noví spoločníci:
   Valerij Ivanovič Bondarenko Severnoje Chertanovo 6-601-26 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Havličkova 32 Bratislava
   Igor Ivanovič Bordarenko Groznenskaja 40-60 Charkov Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Ľ. Fullu 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Milan Smutný Americká 1 Bratislava
   Valerij Ivanovič Bondarenko Severnoje Chertanovo 6-601-26 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Havličkova 32 Bratislava
   Igor Ivanovič Bordarenko Groznenskaja 40-60 Charkov Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Ľ. Fullu 9 Bratislava
   24.05.1995Zrušené sidlo:
   Letisko Bratislava 820 01
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Mendel Podzáhradná 15 Bratislava
   Igor Ivanovič Bondarenko Groznenskaja 40 - 60 Charkov Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   Valerij Ivanovič Bondarenko Severnoje Chertanovo 6-601-26 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   Sergej Anatoljevič Tiourine Voronežskaja 56 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Mendel - generálny riaditeľ Podzáhradná 15 Bratislava
   Igor Ivanovič Bondarenko Groznenskaja 40 - 60 Charkov Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   Valerij Ivanovič Bondarenko Severnoje Chertanovo 6-601-26 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   Sergej Anatoljevič Tiourine Voronežskaja 56 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   20.01.1994Nové obchodné meno:
   B.M.T. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Letisko Bratislava 820 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti leteckej dopravy
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Jozef Mendel Podzáhradná 15 Bratislava
   Igor Ivanovič Bondarenko Groznenskaja 40 - 60 Charkov Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   Valerij Ivanovič Bondarenko Severnoje Chertanovo 6-601-26 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   Sergej Anatoljevič Tiourine Voronežskaja 56 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Mendel - generálny riaditeľ Podzáhradná 15 Bratislava
   Igor Ivanovič Bondarenko Groznenskaja 40 - 60 Charkov Ukrajina dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   Valerij Ivanovič Bondarenko Severnoje Chertanovo 6-601-26 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava
   Sergej Anatoljevič Tiourine Voronežskaja 56 Moskva Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Podzáhradná 15 Bratislava