Vytvoriť faktúru

C - bau - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno C - bau
IČO 31365787
DIČ 2020302141
IČ DPH SK7020000097
Dátum vzniku 24 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo C - bau
Einsteinova 25
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 10 669 381 €
Zisk 1 229 019 €
Kontaktné informácie
Email c-bau@c-bau.sk
Phone(s) 0268207251, 0268207247, 0268207261
Fax(es) 0268207222
Dátum aktualizácie údajov: 15.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,160,052
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 81,075
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 81,075
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 81,075
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,072,710
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 292,448
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 277,982
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 14,466
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 35,854
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 35,854
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,743,029
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 658,790
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 641,660
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,130
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 678,040
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 403,563
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,636
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,379
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,379
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,267
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,247
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 20
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,160,052
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,238,878
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,963
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,963
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 896
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 896
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,229,019
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 921,174
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,927
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,927
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 22,852
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 22,852
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 730,089
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 551,542
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 227,625
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 323,917
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 69,415
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 47,844
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 61,191
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 97
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 163,306
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 34,007
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 129,299
Dátum aktualizácie údajov: 15.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 10,624,107
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 10,669,381
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 10,624,107
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 9,798
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 23,986
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,859
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,631
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,088,516
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,468,551
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -1,902
D. Služby (účtová skupina 51) 5,956,235
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,609,449
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,137,859
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 389,137
4. Sociálne náklady (527, 528) 82,453
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,300
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 40,014
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 40,014
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,103
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,766
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,580,865
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,235,007
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 611
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 611
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 611
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 318
O. Kurzové straty (563) 13
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 305
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 293
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,581,158
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 352,139
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 349,178
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 2,961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,229,019
Dátum aktualizácie údajov: 15.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 15.07.2016