Vytvoriť faktúru

BACKALDRIN Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BACKALDRIN Slovakia
IČO 31365949
DIČ 2020302174
IČ DPH SK2020302174
Dátum vzniku 13 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BACKALDRIN Slovakia
Galvaniho 12
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 461 877 €
Zisk 16 884 €
Aktíva 925 160 €
Vlastný kapitál 492 050 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421905759186, +421908726731, +421905963803, +421915678038, +421948342808, +421908770012, +421908770014, +421908770015, +421905475455, +421905827956, +421905582
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 777,503
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 34,720
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 4,092
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 4,092
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 30,628
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,062
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 23,566
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 739,481
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 243,036
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 243,036
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 14,942
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 10,967
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,967
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 3,975
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 439,645
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 438,999
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 438,999
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 646
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 41,858
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 880
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 40,978
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,302
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,301
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 777,503
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 508,934
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,340
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,340
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 484,071
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 484,071
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,884
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 268,109
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,472
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,513
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 4,715
12. Odložený daňový záväzok (481A) 244
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 236,002
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 137,934
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 112,282
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,652
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 18,518
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12,206
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 62,630
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,714
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 23,635
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,513
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,122
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 460
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 343
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 117
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,453,554
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,461,877
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,453,148
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 405
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,833
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,491
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,427,050
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,464,218
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 107,436
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 1,634
D. Služby (účtová skupina 51) 393,882
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 419,219
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 306,923
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 107,902
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,394
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,128
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 31,503
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 31,503
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 977
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,053
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 34,827
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 486,383
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 162
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 13
XII. Kurzové zisky (663) 149
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,556
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 165
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 165
O. Kurzové straty (563) 1,242
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,149
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,394
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 31,433
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 14,549
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 13,457
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 1,092
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,884
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 02.10.2015
 • IČO:31365949 DIČ: 2020302174 IČ DPH: SK2020302174
 • Sídlo: BACKALDRIN Slovakia, Galvaniho 12, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Januára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Petr Mach Chelčického 622 Libochovice 411 17 ČR 30.06.2003
  Harald Deller Pillweinstrasse 43 Linz 4020 Rakúska republika 22.03.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Backaldrin Holding AG 10 000 € (100%) Wien 1140 Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.10.2009Nové sidlo:
   Galvaniho 12 Bratislava 821 04
   25.03.2006Nový štatutárny orgán:
   Harald Deller Pillweinstrasse 43 Linz 4020 Rakúska republika Vznik funkcie: 22.03.2006
   18.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Petr Mach Chelčického 622 Libochovice 411 17 ČR Vznik funkcie: 30.06.2003
   18.10.2002Noví spoločníci:
   Backaldrin Holding AG Johann-Schorsch-Gasse 3 Wien 1140 Rakúsko
   13.01.1994Nové obchodné meno:
   BACKALDRIN Slovakia, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj pekárenských surovín, prísad, prostriedkov, pekárenských esencií, aróm, požívatín, strojov, zariadení
   výroba pekárenských esencií, požívatín, aróm, prísad a potravinárskych základných pomocných látok a prostriedkov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia