Vytvoriť faktúru

OPERATÍVA plus - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno OPERATÍVA plus
IČO 31366678
DIČ 2020318168
IČ DPH SK2020318168
Dátum vzniku 03 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OPERATÍVA plus
Rezedova 5
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 720 913 €
Zisk 173 800 €
Aktíva 1 137 052 €
Vlastný kapitál 556 572 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,236,460
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 402,924
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 402,924
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 59,367
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 248,232
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 95,043
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 282
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 831,252
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 647,883
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 644,512
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 3,371
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,883
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 16,240
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,240
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 88
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,555
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 165,486
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,036
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 164,450
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,284
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 397
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,887
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,236,460
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 603,275
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,774
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,774
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 58,652
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 896
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 896
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 2,543
2. Ostatné fondy (427, 42X) 2,543
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 238,163
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 238,163
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 122,447
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 122,447
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 173,800
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 633,185
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,998
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 1,082
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,916
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 616,951
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 104,489
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 104,489
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 418,808
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,941
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,695
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 50,279
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 24,739
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 13,197
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,197
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 39
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,715,169
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,720,913
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,714,954
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 215
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,744
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,471,214
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 925,250
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 77,039
D. Služby (účtová skupina 51) 176,719
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 220,141
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 156,826
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 54,072
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,243
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,213
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 70,671
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 70,671
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -2,819
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 249,699
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 536,161
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 33
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 32
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 32
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,907
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 775
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 775
O. Kurzové straty (563) 227
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,905
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,874
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 238,825
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 65,025
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 65,025
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 173,800
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31366678 DIČ: 2020318168 IČ DPH: SK2020318168
 • Sídlo: OPERATÍVA plus, Rezedova 5, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Februára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Marián Šulák H. Meličkovej 21 Bratislava 841 04 25.05.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Marián Šulák 6 774 € (100%) H. Meličkovej 21 Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.04.2011Nové obchodné meno:
   OPERATÍVA plus spol. s r.o.
   31.03.2011Zrušené obchodné meno:
   Cestovná kancelária OPERATÍVA - TOURS spol. s r.o.
   23.07.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Šulák H. Meličkovej 21 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Šulák H. Meličkovej 21 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 25.05.2010
   22.07.2010Zrušeny spoločníci:
   Oleg Mayer Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Marián Šulák H. Meličkovej 21 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovská 36 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Oleg Mayer Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovská 36 Bratislava
   26.02.1999Noví spoločníci:
   Oleg Mayer Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Marián Šulák H. Meličkovej 21 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovská 36 Bratislava
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Oleg Mayer Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Marián Šulák H. Meličkovej 21 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovská 36 Bratislava
   15.05.1995Nové predmety činnosti:
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Oleg Mayer Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Marián Šulák H. Meličkovej 21 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovská 36 Bratislava
   14.05.1995Zrušeny spoločníci:
   Oleg Mayer Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Marián Šulák H. Meličkovej 21 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovská 36 Bratislava
   03.02.1994Nové obchodné meno:
   Cestovná kancelária OPERATÍVA - TOURS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rezedova 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   Oleg Mayer Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Marián Šulák H. Meličkovej 21 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovská 36 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Oleg Mayer Jégeho 7 Bratislava
   Ing. Jozef Verdenšteter Šinkovská 36 Bratislava