Vytvoriť faktúru

ENERGY ONE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ENERGY ONE
IČO 31366937
DIČ 2020333612
IČ DPH SK2020333612
Dátum vzniku 18 Januára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENERGY ONE
Čachtická 13
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 396 299 €
Zisk -2 150 €
Dátum aktualizácie údajov: 24.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 21,720
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 20,053
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,053
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,667
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 86,717
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 57,529
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,807
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,767
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 108,437
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,847
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,167
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -809
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,150
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 103,590
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 252
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 103,102
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 85,644
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,632
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,870
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 12,956
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 236
Dátum aktualizácie údajov: 24.10.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 396,299
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 205,333
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 190,115
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 851
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 396,002
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 177,424
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,648
C. Služby (účtová skupina 51) 170,121
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 16,644
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 693
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 10,894
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,578
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 297
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 31,255
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,090
M. Nákladové úroky (562) 735
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 355
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,088
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -791
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,359
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,150
Dátum aktualizácie údajov: 24.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 24.10.2016