Vytvoriť faktúru

B.H.P.S. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno B.H.P.S.
IČO 31366953
DIČ 2020353027
IČ DPH SK2020353027
Dátum vzniku 11 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B.H.P.S.
Heyrovského 10
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 229 028 €
Zisk -18 193 €
Aktíva 229 491 €
Vlastný kapitál -203 222 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903721187
Fax(es) 0243410304
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 97,511
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,959
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,959
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,959
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 93,755
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,558
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,558
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 62,745
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 62,745
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 62,745
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 28,507
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 28,228
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,228
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 271
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 945
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 945
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 797
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 797
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 97,511
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -221,415
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 355,950
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -566,476
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -566,476
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -18,193
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 318,926
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 20,551
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 13,248
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 13,248
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,303
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 485
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 485
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 241,932
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 165,794
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 165,794
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 62,880
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,053
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,949
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,256
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,420
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,314
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 106
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 48,538
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 229,028
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 184,193
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,593
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36,242
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 241,715
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 23,712
D. Služby (účtová skupina 51) 26,073
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 141,054
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 101,354
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 33,109
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,591
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,043
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,724
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,724
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,530
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 17,525
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,054
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -12,687
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 134,408
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,506
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,647
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,647
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,859
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,506
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -18,193
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -18,193
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31366953 DIČ: 2020353027 IČ DPH: SK2020353027
 • Sídlo: B.H.P.S., Heyrovského 10, 84103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Februára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava 09.10.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Buček 1 660 € (25%) Heyrovského 10 Bratislava
  Ing. Miroslav Hladík 1 660 € (25%) Bratislava
  Ing. Viliam Perknovský 1 660 € (25%) Bratislava
  Ing. Jozef Škalák 1 660 € (25%) Levočská 13 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.04.2012Nové sidlo:
   Heyrovského 10 Bratislava 841 03
   27.04.2012Zrušené sidlo:
   Levočská 13 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Škalák Levočská 13 Bratislava
   09.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Hladík K. Adlera 10 Bratislava
   Ing. Viliam Perknovský Pieskovcová 23 Bratislava
   Ing. Jozef Škalák Levočská 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava
   Ing. Jozef Škalák Levočská 13 Bratislava
   08.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Hladík K. Adlera 10 Bratislava
   Ing. Viliam Perknovský Pieskovcova 23 Bratislava
   Ing. Jozef Škalák Levočská 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava
   18.07.1997Noví spoločníci:
   Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Hladík K. Adlera 10 Bratislava
   Ing. Viliam Perknovský Pieskovcova 23 Bratislava
   Ing. Jozef Škalák Levočská 13 Bratislava
   17.07.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Hladík K. Adlera 10 Bratislava
   Ing. Viliam Perknovský Pieskovcova 23 Bratislava
   Ing. Jozef Škalák Levočská 13 Bratislava
   11.02.1994Nové obchodné meno:
   B.H.P.S., spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Levočská 13 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   staviteľ
   výroba výrobkov z betónu
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľnosti
   poradenstvo v oblasti stavebníctva
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   sprostredkovanie v stavebníctve
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   prenájom dopravných strojov a mechanizmov
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava
   Ing. Miroslav Hladík K. Adlera 10 Bratislava
   Ing. Viliam Perknovský Pieskovcova 23 Bratislava
   Ing. Jozef Škalák Levočská 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Buček Heyrovského 10 Bratislava