Vytvoriť faktúru

B.H.P.S. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 31.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno B.H.P.S.
IČO 31366953
DIČ 2020353027
IČ DPH SK2020353027
Dátum vzniku 11 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B.H.P.S.
Heyrovského 10
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 41 531 €
Zisk 29 715 €
Aktíva 229 491 €
Vlastný kapitál -203 222 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903721187
Fax(es) 0243410304
Dátum aktualizácie údajov: 31.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 65,682
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 51
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 51
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 51
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 65,047
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,538
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,538
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 36,167
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 36,167
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,167
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 19,739
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 19,156
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,156
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 570
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 13
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,603
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,554
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,049
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 584
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 584
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 65,682
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -192,660
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 355,950
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -584,965
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -584,965
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 29,715
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 258,342
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 18,739
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 11,437
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 11,437
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,302
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 239,497
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 126,605
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126,605
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 111,210
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,430
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 252
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 106
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 106
Dátum aktualizácie údajov: 31.10.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 41,531
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,149
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 21,033
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,349
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,860
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,190
D. Služby (účtová skupina 51) 8,057
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,491
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,023
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 712
4. Sociálne náklady (527, 528) -244
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) -540
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 477
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 477
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,430
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -9,416
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,171
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 31,671
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -6,098
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 996
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 702
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 702
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 294
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -996
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 30,675
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 29,715
Dátum aktualizácie údajov: 31.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 31.10.2016