Vytvoriť faktúru

DE - CRED - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 20.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DE - CRED
IČO 31367038
DIČ 2020302273
IČ DPH SK2020302273
Dátum vzniku 09 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DE - CRED
Čelakovského 1
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 483 142 €
Zisk -549 409 €
Aktíva 1 527 214 €
Vlastný kapitál 173 454 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903700531
Dátum aktualizácie údajov: 20.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 685,215
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 522,868
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 515,026
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 32,742
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 466,676
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 15,608
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 7,842
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 7,842
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 161,954
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 18,177
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 16,677
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,677
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,500
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 143,777
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 178
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 143,599
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 393
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 393
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 685,215
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -375,957
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 23,568
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 23,568
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 8,949
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,164
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 1,164
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 139,771
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 139,771
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -549,409
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,061,172
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,061,172
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,176
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,176
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 507,103
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,090
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 546,803
Dátum aktualizácie údajov: 20.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 482,704
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 483,142
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 406,566
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 76,137
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 439
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,031,368
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 947,945
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,973
D. Služby (účtová skupina 51) 30,319
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,000
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 32,430
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 32,430
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,701
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -548,226
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -504,534
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 230
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 230
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -222
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -548,448
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -549,409
Dátum aktualizácie údajov: 20.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 20.01.2016