Vytvoriť faktúru

WUNDER - BAUM Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno WUNDER - BAUM Bratislava
IČO 31367071
DIČ 2020292153
IČ DPH SK2020292153
Dátum vzniku 14 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WUNDER - BAUM Bratislava
Na stráni 8
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 450 828 €
Zisk 16 220 €
Aktíva 392 705 €
Vlastný kapitál 192 633 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421262802974, +421262802972
Fax(es) 0262802974
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 375,606
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 27,931
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 27,931
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 5,370
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 22,561
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 344,925
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 93,395
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 93,395
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 134,202
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 133,306
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 133,306
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 896
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 117,328
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 467
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 116,861
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,750
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,750
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 375,606
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 208,853
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 185,330
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 185,616
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -286
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,220
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 166,753
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,270
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,270
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 160,939
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 12,679
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,679
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 139,841
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,692
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,536
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,191
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,544
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,544
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 441,670
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 450,828
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 441,670
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 1,553
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 400
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,205
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 429,931
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 271,912
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 21,737
D. Služby (účtová skupina 51) 49,600
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 85,783
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 61,433
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 21,534
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,816
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,052
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,942
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,942
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -9,356
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,261
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 20,897
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 99,974
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 20
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 20
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,689
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 344
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 344
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,345
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,669
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,228
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,008
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,008
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,220
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015