Vytvoriť faktúru

UNIMED PHARMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UNIMED PHARMA
IČO 31367216
DIČ 2020329531
IČ DPH SK2020329531
Dátum vzniku 16 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UNIMED PHARMA
Oriešková 11
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 430 638 €
Zisk 2 691 199 €
Aktíva 8 687 881 €
Vlastný kapitál 7 801 698 €
Kontaktné informácie
Email unimed@unimed.sk
Webová stránka http://www.unimed.sk;http://www.unimedpharma.sk
Phone(s) +421253416632, +421243333786, +421243638226, +421243638743, +421326402491
Fax(es) 0243638743
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 10,872,331
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,096,819
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 512,847
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 11,459
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 35,853
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 44,459
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 421,076
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 583,972
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 29,964
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 517,214
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 36,794
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,579,359
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,309,259
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 906,637
3. Výrobky (123) - /194/ 1,402,622
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,474,437
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,412,890
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,412,890
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 24,273
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,037,274
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 795,663
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,471
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 781,192
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 196,153
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 121,024
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 75,129
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 10,872,331
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,092,897
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,959
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,959
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 89,222
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,399
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,399
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 7,299,118
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 7,299,118
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,691,199
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 779,434
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 51,404
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 33,761
12. Odložený daňový záväzok (481A) 17,643
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 563,908
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 322,656
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 322,656
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 78,714
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 47,999
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 114,227
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 312
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 164,122
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 164,122
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 11,241,821
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,430,638
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 11,105,929
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 9,104
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 241,974
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 24,172
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 49,459
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,622,389
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,804,079
D. Služby (účtová skupina 51) 2,927,512
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,403,590
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,820,532
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 557,614
4. Sociálne náklady (527, 528) 25,444
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 104,744
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 248,419
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 248,419
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,228
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 131,817
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,808,249
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,625,416
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 53,157
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 19,836
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 19,836
XII. Kurzové zisky (663) 33,241
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 80
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 308,869
O. Kurzové straty (563) 290,427
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 18,442
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -255,712
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,552,537
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 861,338
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 864,572
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -3,234
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,691,199
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015