Vytvoriť faktúru

GRADIENT ECM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno GRADIENT ECM
IČO 31367232
DIČ 2020318190
IČ DPH SK2020318190
Dátum vzniku 17 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GRADIENT ECM
Košická 56
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 768 428 €
Zisk 58 206 €
Aktíva 724 992 €
Vlastný kapitál 173 196 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255561589, 0255576085
Fax(es) 0255576085
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,269,128
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 81,834
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,062
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 3,062
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 78,772
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 78,772
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,175,440
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,000
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 3,000
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 86,675
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 86,675
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 86,675
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 504,692
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 395,199
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 395,199
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 109,493
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 581,073
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,681
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 577,392
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 11,854
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11,854
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,269,128
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 215,497
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,645
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,645
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 147,007
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 147,007
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 58,206
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 904,477
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 9,908
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9,908
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 894,569
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 331,112
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 331,112
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 456,500
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 42,784
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 30,826
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,347
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 149,154
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 149,154
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,769,387
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,768,428
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,138,884
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,629,228
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 166
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 150
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,637,714
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,424,445
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 84,530
D. Služby (účtová skupina 51) 3,346,855
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,256,610
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 923,638
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 315,154
4. Sociálne náklady (527, 528) 17,818
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,626
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 17,061
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 17,061
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 502,558
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 130,714
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,912,282
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 959
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 86
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 86
XII. Kurzové zisky (663) 76
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 797
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 49,702
O. Kurzové straty (563) 3,233
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 46,469
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -48,743
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 81,971
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 23,765
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 23,765
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 58,206
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 02.01.2017