Vytvoriť faktúru

TREVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TREVA
IČO 31367291
DIČ 2020292142
IČ DPH SK2020292142
Dátum vzniku 17 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TREVA
Malá 13
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 393 884 €
Zisk 68 107 €
Aktíva 353 167 €
Vlastný kapitál 228 342 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421907274104, +421905744380, +421905744381, +421907272283, +421907725300, +421907270212, +421905360635, +421905399978, +421905370553, +421908902821, +421908902
Fax(es) 0263537853
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 468,909
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 35,491
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 35,491
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 35,491
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 431,649
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 51,035
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 45,827
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 5,208
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 92,151
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 70,229
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,229
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 21,922
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,058
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,058
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 277,405
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 22,720
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 254,685
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,769
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,769
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 468,909
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 280,699
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 204,624
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 204,624
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 68,107
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 188,210
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,527
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,527
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 177,388
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 133,717
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 133,717
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,282
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,673
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,192
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 524
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,295
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 8,295
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,393,901
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,393,884
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,393,389
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 495
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,323,075
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 680,323
D. Služby (účtová skupina 51) 392,720
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 229,857
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 164,640
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 58,019
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,198
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,423
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,296
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,296
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,746
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,710
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 70,809
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 320,346
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10
XII. Kurzové zisky (663) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,716
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,716
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,700
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 68,109
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 68,107
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015