Vytvoriť faktúru

LOLO - HOTEL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno LOLO - HOTEL
IČO 31367381
DIČ 2020296531
IČ DPH SK2020296531
Dátum vzniku 18 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LOLO - HOTEL
Pod Lipovým 45
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 42 565 €
Zisk -2 605 €
Aktíva 89 060 €
Vlastný kapitál 5 070 €
Kontaktné informácie
Email karol.halan@ximea.com
Phone(s) 0239009296
Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,713,329
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,901,123
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 26,498
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 26,498
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,874,625
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,872,412
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 2,213
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 811,199
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 806,817
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 802,580
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 802,580
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,237
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,382
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,301
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,081
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,007
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,007
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,713,329
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,684,030
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 1,711,663
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 1,711,663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -31,667
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -31,667
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,605
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,029,299
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 23
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 23
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,028,811
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,020,296
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,020,296
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 833
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,228
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,934
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,520
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 465
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 465
Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 26,100
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 42,565
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 42,359
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 206
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 43,340
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,946
D. Služby (účtová skupina 51) 7,716
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 25,263
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 18,355
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,813
4. Sociálne náklady (527, 528) 95
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 639
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,395
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,395
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,381
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -775
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28,697
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,001
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 8,000
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,870
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 8,000
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 870
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -869
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,644
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,605
Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2016