Vytvoriť faktúru

SAYA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SAYA
IČO 31367437
DIČ 2020333645
IČ DPH SK2020333645
Dátum vzniku 18 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAYA
Hruškova 17
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 327 811 €
Zisk 1 772 €
Aktíva 52 216 €
Vlastný kapitál 27 314 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421905620667
Fax(es) 0254435895
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 50,087
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 36,628
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,054
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 271
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,075
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 50,087
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 29,086
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 514
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 20,160
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,772
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,001
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 768
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 28
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 6,766
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,095
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 832
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,229
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 610
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 13,439
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 327,811
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 326,843
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 968
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 323,061
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,701
C. Služby (účtová skupina 51) 303,513
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 14,326
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 421
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 0
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,100
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,750
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 19,629
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,019
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 1,282
N. Kurzové straty (563) 71
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 666
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,018
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,732
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,772
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31367437 DIČ: 2020333645 IČ DPH: SK2020333645
 • Sídlo: SAYA, Hruškova 17, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Februára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Andrea Fratričová Chorvátska 8 Bratislava 18.02.1994
  Silvia Gažová Hrušková 17 Bratislava 18.02.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Andrea Fratričová 3 320 € (50%) Chorvátska 8 Bratislava
  Silvia Gažová 3 320 € (50%) Hrušková 17 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.10.2004Nový štatutárny orgán:
   Andrea Fratričová Chorvátska 8 Bratislava Vznik funkcie: 18.02.1994
   Silvia Gažová Hrušková 17 Bratislava Vznik funkcie: 18.02.1994
   13.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Fratričová Chorvátska 8 Bratislava
   Silvia Gažová Hrušková 17 Bratislava
   19.03.2002Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - nákup a predaj tovatov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovnie v oblasti obchodu a služieb
   cestovná agentúra
   predaj leteniek
   18.03.2002Zrušeny predmety činnosti:
   cestovná kancelária
   obchodná činnosť-nákup a predaj tovatov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovnie v oblasi obchodu
   sprostredkovnie v oblasti služieb
   21.12.1998Noví spoločníci:
   Andrea Fratričová Chorvátska 8 Bratislava
   Silvia Gažová Hrušková 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Andrea Fratričová Chorvátska 8 Bratislava
   Silvia Gažová Hrušková 17 Bratislava
   20.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Andrea Fratričová Chorvátska 8 Bratislava
   Silvia Gažová Hrušková 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrea Fratričová Chorvátska 8 Bratislava
   Silvia Gažová Hrušková 17 Bratislava
   12.10.1994Noví spoločníci:
   Andrea Fratričová Chorvátska 8 Bratislava
   Silvia Gažová Hrušková 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   11.10.1994Zrušeny spoločníci:
   Andrea Fratričová Chorvátska 8 Bratislava
   Silvia Gažová Hrušková 17 Bratislava
   Ing. Iveta Kadrliaková Bajzova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Iveta Kadrliaková Bajzova 1 Bratislava
   18.02.1994Nové obchodné meno:
   SAYA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hruškova 17 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   realitná kancelária
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   cestovná kancelária
   obchodná činnosť-nákup a predaj tovatov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovnie v oblasi obchodu
   sprostredkovnie v oblasti služieb
   Noví spoločníci:
   Andrea Fratričová Chorvátska 8 Bratislava
   Silvia Gažová Hrušková 17 Bratislava
   Ing. Iveta Kadrliaková Bajzova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Andrea Fratričová Chorvátska 8 Bratislava
   Silvia Gažová Hrušková 17 Bratislava
   Ing. Iveta Kadrliaková Bajzova 1 Bratislava