Vytvoriť faktúru

KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY
IČO 31367445
DIČ 2020319884
IČ DPH SK2020319884
Dátum vzniku 18 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY
Gagarinova 7/C
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 990 836 €
Zisk 4 643 €
Aktíva 1 462 770 €
Vlastný kapitál 283 174 €
Kontaktné informácie
Email ksb@ksb.sk
Phone(s) 0243333916
Fax(es) 0243337444
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,950,837
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 29,286
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 29,286
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 29,286
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,903,120
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 497,680
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 497,680
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,386,633
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,386,323
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,386,323
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 310
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 18,807
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 270
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 18,537
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 18,431
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 18,431
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,950,837
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 332,268
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 53,293
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 53,293
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 241,138
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 241,138
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,643
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,618,569
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 30,593
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9,740
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 20,853
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,575,305
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,150,289
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,150,289
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 291,434
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 22,465
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 15,187
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 95,930
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 12,671
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,671
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,002,578
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,990,836
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,329,058
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 654,654
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,296
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,828
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,950,300
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,078,971
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 44,503
D. Služby (účtová skupina 51) 1,174,627
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 513,359
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 379,500
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 127,358
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,501
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,255
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 33,410
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 33,410
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 636
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 15,978
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 86,561
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 40,536
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 685,611
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,741
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 14
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 14
XII. Kurzové zisky (663) 11,727
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,901
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,498
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6,498
O. Kurzové straty (563) 378
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,025
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 840
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 41,376
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 36,733
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 36,733
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,643
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
 • IČO:31367445 DIČ: 2020319884 IČ DPH: SK2020319884
 • Sídlo: KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, Gagarinova 7/C, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Februára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Zdeněk Vávra Ludmily Konečné 317/9 Brno 639 00 Česká republika 11.01.2017
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  KSB Aktiengesellschaft 33 194 € (100%) d-67225 Frankenthal Spolková republika Nemecko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.01.2017Nový štatutárny orgán:
   Zdeněk Vávra Ludmily Konečné 317/9 Brno 639 00 Česká republika Vznik funkcie: 11.01.2017
   24.02.2016Nové predmety činnosti:
   montáž rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických,
   01.03.2007Nové sidlo:
   Gagarinova 7/C Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   KSB Aktiengesellschaft Johann-Klein--Strasse 9 d-67225 Frankenthal Spolková republika Nemecko
   23.01.2004Nové obchodné meno:
   KSB ČERPADLÁ A ARMATÚRY, s.r.o.
   11.09.1997Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.02.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   obchodná činnosť s výrobnými strojmi a zariadeniami v rozsahu voľnej živnosti