Vytvoriť faktúru

S PoweR export - import - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno S PoweR export - import
IČO 31367551
DIČ 2020353038
IČ DPH SK2020353038
Dátum vzniku 24 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S PoweR export - import
Pečnianska 31
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 340 197 €
Zisk 163 842 €
Aktíva 804 560 €
Vlastný kapitál 570 262 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0268202400, 0484123060, 0484156074, 0484156075, 0840840129
Fax(es) 0268202401
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,070,172
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,324
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,324
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,324
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,063,839
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 538,619
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 213
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 538,406
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 246,931
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 246,931
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 246,931
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 200,031
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 200,031
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 78,258
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,573
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 64,685
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,009
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,009
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,070,172
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 704,102
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,597
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,597
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,660
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 522,003
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 522,003
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 163,842
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 366,060
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,840
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,840
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 334,397
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 50,890
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,890
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 153,088
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 50,439
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,724
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 69,256
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 22,823
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 22,823
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 10
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 10
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,333,823
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,340,197
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 630,116
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 697,646
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,061
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,374
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,123,819
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 401,763
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 342,103
D. Služby (účtová skupina 51) 116,883
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 228,766
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 177,081
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 46,633
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,052
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,751
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,333
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,333
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -16,183
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 41,403
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 216,378
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 473,074
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,429
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 18
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 18
XII. Kurzové zisky (663) 1,380
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 31
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,688
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 75
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 75
O. Kurzové straty (563) 1,159
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,454
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,259
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 213,119
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 49,277
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 49,277
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 163,842
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31367551 DIČ: 2020353038 IČ DPH: SK2020353038
 • Sídlo: S PoweR export - import, Pečnianska 31, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Februára 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Milan Vrábeľ Gercenová 3 Bratislava 851 01 24.02.1994
  Ing. Ivan Dzurek Dulovo nám. 3 Bratislava 821 08 24.02.1994
  Ing. Alexander Koreň Komenského 19 Modra 900 01 24.02.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Milan Vrábeľ 3 751 € (22.6%) Gercenová 3 Bratislava 851 01
  Ing. Ivan Dzurek 3 718 € (22.4%) Dulovo nám. 3 Bratislava 821 08
  Ing. Alexander Koreň 3 751 € (22.6%) Komenského 19 Modra 900 01
  Ing. František Maslen 3 718 € (22.4%) Ostrý Grúň 966 77
  Ing. František Zúbek 1 660 € (10%) Pečnianska 31 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.05.2011Nové predmety činnosti:
   výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie
   montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
   22.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Vrábeľ Gercenová 3 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 24.02.1994
   Ing. Ivan Dzurek Dulovo nám. 3 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 24.02.1994
   Ing. Alexander Koreň Komenského 19 Modra 900 01 Vznik funkcie: 24.02.1994
   21.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Dzurek Dulovo nám. 3 Bratislava 821 08
   Ing. Alexander Koreň Komenského 19 Modra 900 01
   Ing. Milan Vrábeľ Gercenová 3 Bratislava 851 01
   16.12.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v elektronike
   poskytovanie software
   montáž akumulátorových článkov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Dzurek Dulovo nám. 3 Bratislava 821 08
   Ing. Alexander Koreň Komenského 19 Modra 900 01
   Ing. František Maslen 92 Ostrý Grúň 966 77
   Ing. Milan Vrábeľ Gercenová 3 Bratislava 851 01
   Ing. František Zúbek Pečnianska 31 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Dzurek Dulovo nám. 3 Bratislava 821 08
   Ing. Alexander Koreň Komenského 19 Modra 900 01
   Ing. Milan Vrábeľ Gercenová 3 Bratislava 851 01
   15.12.1999Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovnie obchodu
   kúpa a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v elektronike
   poskytovanie software
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Dzurek Dulovo nám. 3 Bratislava 821 06
   Ing. Alexander Koreň Komenského 13 Modra 900 01
   Ing. František Maslen 92 Ostrý Grúň 966 77
   Ing. Milan Vrábeľ Pečnianska 31 Bratislava 851 01
   Ing. František Zúbek Beskydská 10 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Dzurek Dulovo nám. 3 Bratislava 821 06
   Ing. Alexander Koreň Komenského 13 Modra 900 01
   Ing. Milan Vrábeľ Pečnianska 31 Bratislava 851 01
   24.02.1994Nové obchodné meno:
   S PoweR export - import, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pečnianska 31 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovnie obchodu
   kúpa a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v elektronike
   poskytovanie software
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Dzurek Dulovo nám. 3 Bratislava 821 06
   Ing. Alexander Koreň Komenského 13 Modra 900 01
   Ing. František Maslen 92 Ostrý Grúň 966 77
   Ing. Milan Vrábeľ Pečnianska 31 Bratislava 851 01
   Ing. František Zúbek Beskydská 10 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Dzurek Dulovo nám. 3 Bratislava 821 06
   Ing. Alexander Koreň Komenského 13 Modra 900 01
   Ing. Milan Vrábeľ Pečnianska 31 Bratislava 851 01