Vytvoriť faktúru

CSC Computer Sciences - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno CSC Computer Sciences
IČO 31367569
DIČ 2020318223
IČ DPH SK2020318223
Dátum vzniku 28 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CSC Computer Sciences
Mostová 2
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 093 780 €
Zisk -609 531 €
Aktíva 3 418 832 €
Vlastný kapitál 2 644 405 €
Kontaktné informácie
Email sro@csc.sk
Webová stránka http://www.csc.com;http://www.csc.sk
Phone(s) +421254640050, +421259216111, +421259216237
Mobile phone(s) +421905844658, +421905354418, +421905292056, +421905435760, +421918820853
Fax(es) 0259216237
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,414,688
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 29,958
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,958
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,958
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 25,000
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 25,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,312,834
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 212,797
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 212,797
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 780
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 780
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 780
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 179,016
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 171,079
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 125,005
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,074
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,420
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 517
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,920,241
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,000
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,918,241
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 71,896
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 45,745
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 26,151
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,414,688
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,034,874
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 168
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,607,724
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,607,724
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -609,531
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 363,074
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,625
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,625
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 157,374
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 65,301
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,386
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 55,561
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,354
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 50,860
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 26,192
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,021
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 200,075
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 177,353
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 22,722
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 16,740
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 16,740
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,093,780
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 366,120
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,779,286
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -52,295
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 669
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,715,606
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 308,418
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 43,725
D. Služby (účtová skupina 51) 1,097,363
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,245,565
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 987,807
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 241,892
4. Sociálne náklady (527, 528) 15,866
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,484
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,069
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,069
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,982
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -621,826
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 643,605
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24,893
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 23,853
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 23,691
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 162
XII. Kurzové zisky (663) 1,040
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,564
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
O. Kurzové straty (563) 7,346
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,217
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 12,329
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -609,497
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 34
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 34
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -609,531
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016