Vytvoriť faktúru

Meesenburg - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Meesenburg
IČO 31367739
Dátum vzniku 28 Februára 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Meesenburg
Cabanova 13/D
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 147 895 €
Zisk -44 896 €
Aktíva 773 787 €
Vlastný kapitál 151 672 €
Kontaktné informácie
Email conmat@slovanet.sk
Webová stránka http://www.conmat.sk
Phone(s) +421264531311, +421264531312
Fax(es) 0264287520
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 748,695
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 233,300
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 237
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 237
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 233,063
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 55,388
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 172,659
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,163
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,853
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 513,416
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 358,545
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 256
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 358,289
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 86,838
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 86,838
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 86,838
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 68,033
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,649
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 65,384
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,979
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,979
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 748,695
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 104,901
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 36,520
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 36,520
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 57,431
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,659
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,659
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 52,187
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 78,391
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -26,204
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -44,896
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 643,794
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,795
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,795
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 634,943
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 611,687
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 583,071
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,616
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,908
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,123
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,225
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,056
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,056
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,147,898
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,147,895
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,144,024
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,006
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,865
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,189,638
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 907,636
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,604
D. Služby (účtová skupina 51) 48,562
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 137,626
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 99,243
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 34,190
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,193
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,778
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,876
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,876
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 22,471
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40,085
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -41,743
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 172,228
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 276
O. Kurzové straty (563) 4
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 272
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -273
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -42,016
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -44,896
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.01.2016