Vytvoriť faktúru

SLOVAKODATA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVAKODATA
Stav Zrušená
IČO 31367763
DIČ 2020344128
IČ DPH SK2020344128
Dátum vzniku 03 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVAKODATA
Beniakova 22
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 739 174 €
Zisk 302 851 €
Aktíva 2 969 420 €
Vlastný kapitál 1 473 448 €
Kontaktné informácie
Email sales@slovakodata.sk
Phone(s) 0267209999
Fax(es) 0263826735
Dátum aktualizácie údajov: 30.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,658,551
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,105,859
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 9,238
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,738
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 7,500
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 101,361
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 18,094
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 83,267
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 995,260
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 183,528
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 811,732
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,506,153
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 121,431
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 121,431
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 928
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 928
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 988,501
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 636,073
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 636,073
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 2,826
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 58,841
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 290,761
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 395,293
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,251
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 393,042
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 46,539
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 18,186
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 28,353
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,658,551
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,523,527
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 398,400
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 398,400
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,170
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 79,592
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 79,592
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 113,290
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 113,290
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 626,224
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 626,224
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 302,851
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,135,024
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 53,413
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 53,413
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,009,860
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 69,036
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 69,036
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 718,842
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 106,409
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 62,479
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,661
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 23,433
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 71,751
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 68,251
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,500
Dátum aktualizácie údajov: 30.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,724,348
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,739,174
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,150
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,681,218
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 41,980
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,826
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,419,451
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,100
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 73,866
D. Služby (účtová skupina 51) 1,107,697
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,132,033
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,567,841
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 530,186
4. Sociálne náklady (527, 528) 34,006
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,332
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 59,228
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 59,228
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 43,195
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 319,723
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,541,685
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 113
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 67
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 67
XII. Kurzové zisky (663) 46
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,685
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,585
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,585
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,100
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,572
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 312,151
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,300
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,531
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 3,769
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 302,851
Dátum aktualizácie údajov: 30.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 30.12.2016
 • IČO:31367763 DIČ: 2020344128 IČ DPH: SK2020344128
 • Sídlo: SLOVAKODATA, Beniakova 22, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Marca 1994
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.05.1994Zrušené obchodné meno:
   SLOVAKODATA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Beniakova 22 Bratislava 841 05
   03.03.1994Nové obchodné meno:
   SLOVAKODATA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Beniakova 22 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným