Vytvoriť faktúru

SLOVAKODATA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVAKODATA
Stav Zrušená
IČO 31367763
DIČ 2020344128
IČ DPH SK2020344128
Dátum vzniku 23 Mája 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo SLOVAKODATA
Kutlíkova 17
85000
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 196 972 €
Zisk -172 493 €
Aktíva 2 969 420 €
Vlastný kapitál 1 473 448 €
Kontaktné informácie
Email sales@slovakodata.sk
Phone(s) 0267209999
Fax(es) 0263826735
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,699,324
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,219,549
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 143,354
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 18,837
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 124,517
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,076,195
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 264,463
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 811,732
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,397,301
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 79,450
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 79,450
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 4,697
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 4,697
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 741,356
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 479,372
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 479,372
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 2,826
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 45,917
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 213,241
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 571,798
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,160
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 563,638
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 82,474
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 44,558
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 37,916
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,699,324
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,301,611
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 398,400
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 398,400
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,170
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 79,592
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 79,592
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 194,225
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 194,225
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 798,717
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 798,717
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -172,493
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,397,713
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,280,383
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 22,249
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,249
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 918,842
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 94,255
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 64,356
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,558
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 158,123
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 117,330
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 117,330
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,117,522
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,196,972
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,090,998
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 79,450
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 13,648
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,876
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,353,320
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 71,760
D. Služby (účtová skupina 51) 998,832
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,151,916
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,553,612
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 563,488
4. Sociálne náklady (527, 528) 34,816
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,603
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 72,961
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 72,961
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 7,000
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 47,248
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -156,348
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,099,856
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 162
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 85
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 85
XII. Kurzové zisky (663) 77
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,356
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,469
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,469
O. Kurzové straty (563) 1,495
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,392
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,194
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -167,542
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,951
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,896
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 2,055
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -172,493
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31367763 DIČ: 2020344128 IČ DPH: SK2020344128
 • Sídlo: SLOVAKODATA, Kutlíkova 17, 85000, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Mája 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Maťašek predseda Bučinova 14 Bratislava 22.10.1997
  Ing. Jozef Oravec podpredseda Raková 57 Čadca 023 51 28.06.2005
  Ing. Miroslav Polakovič podpredseda Podbrezovská 9 Bratislava 831 06 28.06.2005
  Ing. Marian Šandor člen Robotnícka 7 Bratislava 831 03 28.06.2005
  Ing. Stanislav Ernek člen Jelačičova 2 Bratislava 821 08 20.12.2005
  Ing. Roman Jánoš člen Budovateľská 7 Stupava 900 31 15.12.2006
  Radovan Slíž člen Parková 7 Galanta 924 01 25.11.2009
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Radovan Slíž - člen Parková 7 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 25.11.2009
   27.01.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Sprušanský - člen Družstevná 53 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 28.06.2005
   13.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Jánoš - člen Budovateľská 7 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 15.12.2006
   12.01.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Zátopek - člen K rašeline 1 Rohožník 906 38 Vznik funkcie: 28.06.2005
   15.02.2006Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Ernek - člen Jelačičova 2 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 20.12.2005
   19.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Oravec - podpredseda Raková 57 Čadca 023 51 Vznik funkcie: 28.06.2005
   Ing. Miroslav Polakovič - podpredseda Podbrezovská 9 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 28.06.2005
   Ing. Marian Šandor - člen Robotnícka 7 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 28.06.2005
   Ing. Michal Zátopek - člen K rašeline 1 Rohožník 906 38 Vznik funkcie: 28.06.2005
   Ing. Miroslav Sprušanský - člen Družstevná 53 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 28.06.2005
   18.08.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kubiš - člen Rajecká 10 Bratislava Vznik funkcie: 06.02.2002
   Ing. Jozef Oravec - člen Hrancova 2021 Čadca Vznik funkcie: 06.02.2002
   03.07.2002Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Juraj Kubiš - člen Rajecká 10 Bratislava Vznik funkcie: 06.02.2002
   Ing. Jozef Oravec - člen Hrancova 2021 Čadca Vznik funkcie: 06.02.2002
   02.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Karaba Beniakova 22 Bratislava 841 05 Skončenie funkcie: 06.02.2002
   Dr. János Kozma dlhodobý pobyt na území SR : Staničná 353/10 Trenčín-Zlatovce Skončenie funkcie: 06.02.2002
   10.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Dr. János Kozma dlhodobý pobyt na území SR : Staničná 353/10 Trenčín-Zlatovce Skončenie funkcie: 06.02.2002
   09.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kubiš , CSc Rajecká 10 Bratislava
   12.06.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Karaba Beniakova 22 Bratislava 841 05 Skončenie funkcie: 06.02.2002
   11.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Krošlák Silvánska 16 Bratislava
   22.10.1997Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 850 00
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Maťašek - predseda predstavenstva Bučinova 14 Bratislava
   21.10.1997Zrušené sidlo:
   Podzáhradná 58 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Maťašek Bučinova 14 Bratislava
   03.08.1994Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   02.08.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   23.05.1994Nové obchodné meno:
   SLOVAKODATA, a.s.
   Nové sidlo:
   Podzáhradná 58 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj / obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
   poskytovanie software- predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenie programov na zakázku
   organizačné zabezpečenie školení a výstav
   poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti automatizovaného spracovania údajov
   automatizované spracovanie údajov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej elektroniky
   výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Krošlák Silvánska 16 Bratislava
   Ing. Juraj Kubiš , CSc Rajecká 10 Bratislava
   Ing. Peter Maťašek Bučinova 14 Bratislava