Vytvoriť faktúru

Mýval Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Mýval Slovakia
IČO 31367844
DIČ 2020345965
IČ DPH SK2020345965
Dátum vzniku 02 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Mýval Slovakia
Nové Záhrady I 13/A
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 263 157 €
Zisk -30 059 €
Aktíva 358 509 €
Vlastný kapitál 32 163 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243636979, 0948400182, 02482357, 0248235777
Mobile phone(s) +421948400182
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 487,092
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 30,001
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 30,001
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 30,001
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 456,449
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,753
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,753
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 133,422
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 114,422
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 114,422
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 19,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 321,274
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 319,944
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,330
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 642
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 642
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 487,092
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,104
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 24,860
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 101,118
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -76,258
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -30,059
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 483,760
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 17,390
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 16,938
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 452
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 466,370
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 325,425
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 325,425
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 92,521
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 860
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 513
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,125
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 44,926
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,228
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,228
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 343,649
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 263,157
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 8,385
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 251,125
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,200
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 447
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 313,561
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,239
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 33,559
D. Služby (účtová skupina 51) 188,400
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 21,995
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16,121
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,992
4. Sociálne náklady (527, 528) 882
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 647
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,003
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,003
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 54,020
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,698
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -50,404
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 34,312
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 80,492
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 80,396
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 80,396
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 96
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 59,187
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 58,685
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 58,685
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 502
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 21,305
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -29,099
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -30,059
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015