Vytvoriť faktúru

RADBAU - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno RADBAU
IČO 31367976
DIČ 2020344205
IČ DPH SK2020344205
Dátum vzniku 03 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RADBAU
90041
Rovinka
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 150 987 €
Zisk -211 204 €
Aktíva 1 249 898 €
Vlastný kapitál 608 494 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0264285097
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 629,882
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,627
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 926
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 926
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,701
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 3,701
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 614,551
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 58,747
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 58,747
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,747
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 183,989
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 157,154
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 157,154
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 26,835
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 371,815
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 60,092
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 311,723
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 10,704
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 10,704
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 629,882
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 227,325
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -4
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -4
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 431,229
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 431,229
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -211,204
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 402,477
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,992
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,992
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 387,823
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 64,137
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,137
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 41,201
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 30,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 124,705
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 24,011
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,849
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 100,920
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,662
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 5,662
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 80
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 80
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,148,221
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,150,987
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,148,221
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,766
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,355,117
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 20,842
D. Služby (účtová skupina 51) 669,007
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 287,668
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 209,075
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 70,945
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,648
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,019
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,464
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,464
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 258,636
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 113,481
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -204,130
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 458,372
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,452
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,452
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,444
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -205,574
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,630
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,630
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -211,204
Dátum aktualizácie údajov: 23.12.2016