Vytvoriť faktúru

BAYERN CENTER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BAYERN CENTER
IČO 31368093
DIČ 2020296641
IČ DPH SK2020296641
Dátum vzniku 08 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BAYERN CENTER
Živnostenská 5
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 217 798 €
Zisk 5 590 €
Vlastný kapitál 117 447 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.autoservis-bratislava.sk
Phone(s) +421253414343, +421253414646, +421253414656, +421253633932, +421253417700
Mobile phone(s) +421903705506
Fax(es) 0253414656
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 886,162
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 644,306
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 623,977
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 21,414
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 53,362
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 549,201
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 20,329
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 20,329
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 230,869
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 17,772
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 17,772
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 196,843
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 94,602
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 94,602
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 85,200
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,530
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,511
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,254
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,614
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 12,640
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 10,987
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 10,987
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 886,162
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -559,607
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 44,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 44,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 7,953
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,559
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,559
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -669,671
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -669,671
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 48,962
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 136,493
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -87,531
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,590
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,444,870
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 188,973
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,723
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 187,250
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 797,141
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 368,219
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 189,705
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 189,705
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 22,696
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 21,994
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 22,088
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,225
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 110,511
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 15,055
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 15,055
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 75,482
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 899
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 899
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,118,871
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,217,798
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,796
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,113,075
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 80,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,927
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,146,454
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,785
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 836,617
D. Služby (účtová skupina 51) 600,330
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 422,866
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 303,088
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 104,339
4. Sociálne náklady (527, 528) 15,439
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,936
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 106,304
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 106,304
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 142,250
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,051
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,315
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 71,344
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 679,139
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 112
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 69
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 69
XII. Kurzové zisky (663) 43
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 55,469
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 28,120
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 28,120
O. Kurzové straty (563) 101
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 27,248
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -55,357
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 15,987
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 10,397
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 10,397
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,590
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31368093 DIČ: 2020296641 IČ DPH: SK2020296641
 • Sídlo: BAYERN CENTER, Živnostenská 5, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Marca 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Juraj Jakabovič Badstrasse 16 Edelstal 2413 Rakúska republika 08.03.1994
  Roman Jakabovič Badstrasse 16 Edelstal 2413 Rakúska republika 08.03.1994
  Štefan Baumann Živnostenská 5 Bratislava 811 06 26.09.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Roman Jakabovič 22 000 € (50%) Badstrasse 16 Edelstal 2413 Rakúska republika
  Štefan Baumann 22 000 € (50%) Živnostenská 5 Bratislava 811 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.11.2014Zrušeny spoločníci:
   Juraj Jakabovič Badstrasse 16 Edelstal 2413 Rakúska republika
   20.04.2013Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Jakabovič Badstrasse 16 Edelstal 2413 Rakúska republika Vznik funkcie: 08.03.1994
   Roman Jakabovič Badstrasse 16 Edelstal 2413 Rakúska republika Vznik funkcie: 08.03.1994
   19.04.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava Vznik funkcie: 08.03.1994
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava Vznik funkcie: 08.03.1994
   25.01.2012Nové sidlo:
   Živnostenská 5 Bratislava 811 06
   24.01.2012Zrušené sidlo:
   Kráľovské údolie 15 Bratislava 811 02
   08.10.2011Noví spoločníci:
   Štefan Baumann Živnostenská 5 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Baumann Živnostenská 5 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 26.09.2011
   12.01.2006Nové predmety činnosti:
   medzinárodná cestná nákladná doprava
   21.10.2005Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna cestná nákladná doprava
   24.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Peter Jakabovič Vlastenecké nám. 1186/9 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Jakabovič Vlastenecké nám. 9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.09.2001
   05.06.2003Noví spoločníci:
   Roman Jakabovič Badstrasse 16 Edelstal 2413 Rakúska republika
   Peter Jakabovič Vlastenecké nám. 1186/9 Bratislava 851 01
   Juraj Jakabovič Badstrasse 16 Edelstal 2413 Rakúska republika
   04.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Peter Jakabovič Vlastenecké nám. 1186/9 Bratislava 851 01
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   28.01.2003Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj ojazdených motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Peter Jakabovič Vlastenecké nám. 1186/9 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava Vznik funkcie: 08.03.1994
   Peter Jakabovič Vlastenecké nám. 9 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 07.09.2001
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava Vznik funkcie: 08.03.1994
   27.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Peter Jakabovič Vlastenecké nám. 9 Bratislava 851 01
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   06.11.2001Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj športových a rekreačných plavidiel a ich príslušenstva
   oprava a údržba športových a rekreačných plavidiel
   prenájom rekreačných a športových plavidiel
   odťahová služba /nezahŕňa prevoz vozidiel na úložnom priestore nákladného automobilu/
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Jakabovič Vlastenecké nám. 9 Bratislava 851 01
   16.07.1998Noví spoločníci:
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   15.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   19.05.1997Nové predmety činnosti:
   opravy motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   18.05.1997Zrušeny spoločníci:
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   08.03.1994Nové obchodné meno:
   BAYERN CENTER s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kráľovské údolie 15 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti;
   sprostredkovanie obchodu;
   nastavovanie, údržba a oprava elektrických agregátov na motorové vozidlá;
   Noví spoločníci:
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava
   Roman Jakabovič Kráľovské údolie 15 Bratislava