Vytvoriť faktúru

Optimalexpo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Optimalexpo
IČO 31368379
DIČ 2020319895
IČ DPH SK2020319895
Dátum vzniku 14 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Optimalexpo
Hradská 85
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 33 969 €
Zisk -6 914 €
Aktíva 127 349 €
Vlastný kapitál 76 043 €
Kontaktné informácie
Email optimal@optimalexpo.sk
Phone(s) 0243410425, 0243410427, 0248204010, 0903719337
Mobile phone(s) 0903719337
Dátum aktualizácie údajov: 25.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 160,857
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 141,930
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 141,930
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 70,760
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 41,085
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 30,085
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,545
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 507
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 507
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 166
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 166
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 166
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 13,878
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 12,029
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,029
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,776
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 73
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,994
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 29
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,965
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 382
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 382
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 160,857
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 69,129
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 8,525
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 60,878
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 60,878
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,914
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 87,534
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,472
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 7,006
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 466
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 79,712
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 25,301
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 25,301
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 35,700
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 341
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 193
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 966
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,211
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 350
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 350
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 4,194
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 4,194
Dátum aktualizácie údajov: 25.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 30,496
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 33,969
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 30,496
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,400
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 73
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,041
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,407
D. Služby (účtová skupina 51) 15,971
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,611
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,862
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 650
4. Sociálne náklady (527, 528) 99
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,467
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,480
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,480
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,105
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,072
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,118
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,882
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,699
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,699
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 183
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,882
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,954
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,914
Dátum aktualizácie údajov: 25.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.02.2016