Vytvoriť faktúru

EUROFLUID HYDRAULIK SR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EUROFLUID HYDRAULIK SR
IČO 31368476
DIČ 2020353159
IČ DPH SK2020353159
Dátum vzniku 14 Marca 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROFLUID HYDRAULIK SR
Závodná 3/E
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 709 433 €
Zisk 228 571 €
Aktíva 2 024 328 €
Vlastný kapitál 956 859 €
Kontaktné informácie
Email eurofluid@eurofluid.sk
Phone(s) 0244259082, 0249102260, 0249261270, 0263829489, 0424426806, 0424440053, 0424440054
Fax(es) 0244259082, 0424426806
Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,035,385
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 680,186
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 20,944
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 20,944
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 659,242
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 251,760
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 302,610
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 104,872
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,344,256
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 627,283
3. Výrobky (123) - /194/ 628
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 626,655
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,687
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 2,687
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 612,542
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 574,640
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 574,640
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 731
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 37,171
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 101,744
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,925
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 93,819
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 10,943
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 10,943
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,035,385
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,219,125
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 73,076
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 14,239
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 14,239
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 896,600
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 896,600
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 228,571
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 795,597
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 10,023
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 10,023
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 768,757
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 276,453
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 276,453
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 389,978
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 20,074
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12,702
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 69,550
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 16,817
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,817
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 20,663
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 20,663
Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,709,503
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,709,433
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,848,333
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 207,912
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 630,481
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 613
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,278
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,816
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,420,833
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,101,115
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 194,651
D. Služby (účtová skupina 51) 535,829
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 467,619
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 335,562
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 117,449
4. Sociálne náklady (527, 528) 14,608
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,513
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 70,187
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 70,187
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 24,367
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,552
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 288,600
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 855,744
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 70
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 21
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 21
XII. Kurzové zisky (663) 49
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,261
O. Kurzové straty (563) 49
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,212
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,191
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 287,409
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 58,838
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 64,621
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -5,783
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 228,571
Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.08.2016